Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3919

Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1591 ze zmianami)   w związku z   art. 10 ust. 1   i art. 176 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U.2001.149. 887 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U.2000.62.718 ze zmianami) Rada Miejska w   Łomiankach uchwala, co następuje:  

§   1.   Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w   Łomiankach do realizacji zadań gminy wynikających z   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   2.   W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Łomiankach, stanowiącego załącznik nr 1   do uchwały nr XXV/163/2004 Rady Miejskiej w   Łomiankach z   dnia 9   listopada 2004 r.w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Łomiankach, ze zmianą wynikającą z   uchwały Nr XI/66/2007 Rady Miejskiej w   Łomiankach z   dnia 31 maja 2007 r., w   § 6   w ust. 2   po pkt 8   dodaje się pkt 9   w brzmieniu:  

9)   zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych .

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łomiankach  


Jan   Grądzki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe