Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4843

Uchwała nr XXIII.246.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 11 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   zw. z   art. 13 ust 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska w   Brwinowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Bibliotece Publicznej w   Brwinowie nadaje się Statut, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Brwinowie  


Sławomir   Rakowiecki

 


Załącznik do Uchwały nr XXIII.246.2012

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

 

STATUT

Biblioteki Publicznej Gminy Brwinów

 

I. Przepisy ogólne

 

§ 1

1.            Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie, zwana w dalszej części Statutu Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

        ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.),

        ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.) oraz

        niniejszego Statutu.

2.            Biblioteka  obejmuje swoją działalnością teren Gminy Brwinów.

3.            Organizatorem Biblioteki jest Gmina Brwinów, zwana dalej Gminą Brwinów, której Biblioteka stanowi jednostkę organizacyjną.

4.            Siedziba Biblioteki mieści się w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 12, zaś siedziba jej filii mieści się w Pałacyku Toeplitza w Otrębusach.

5.            Biblioteka posiada osobowość prawną w związku z wpisaniem jej do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę.

 

 

§ 2

Biblioteka działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej.

 

II. Cele i zadania Biblioteki.

 

§ 3

1.            Działalność Biblioteki polega na upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy.

2.            Do zadań Biblioteki należy:

 

1)       gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2)       obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej.

3)       organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

4)       udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

5)       prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

6)       popularyzacja książki i czytelnictwa,

7)       współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

3.            Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

III. Organizacja Biblioteki.

§ 4

1.          Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Brwinów.

2.          Dyrektor Biblioteki zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.          Dyrektora powołuje i odwołuje   Burmistrz Gminy Brwinów na zasadach określonych w ustawie.

§ 5

1.        Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

2.        Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Biblioteki wykonuje Dyrektor.

3.        W sprawach wynikających ze stosunku pracy Dyrektora Biblioteki czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Gminy Brwinów.

 

§ 6

Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:

a)       opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Biblioteki i jego zmian oraz ich przedłożenie Burmistrzowi Gminy Brwinów, lub organizacjom związkowym celem uprzedniego zaopiniowania,

b)       kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki,

c)       zarządzanie majątkiem Biblioteki,

d)       wykonywanie w imieniu Biblioteki czynności z zakresu prawa pracy,

e)       opracowanie projektów regulaminów: wynagradzania, regulaminu pracy oraz ich przedłożenie do uprzedniego zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów,

f)        sporządzanie rocznego planu finansowego i przedkładanie go do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów,

g)       występowanie z wnioskami o udzielenie zewnętrznego finansowania na potrzeby realizacji zadań Biblioteki,

h)       składanie sprawozdań z działalności Biblioteki, w tym z wykonania rocznego planu finansowego i przedkładanie ich celem zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 7

1.            Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.            Źródłami przychodu są:

1) dotacje z budżetu Gminy,

2) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

3) inne źródła.

3.            Koszty prowadzenia działalności bibliotecznej, w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, i inne wydatki z tytułu zatrudniania pracowników obciążają koszty działalności podstawowej.

4.            Gmina Brwinów zapewnia Bibliotece środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności bibliotecznej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

5.            Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości przydzielonej dotacji z budżetu Gminy.

 

§ 8

1.            Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i przedłożony do uprzedniego zaopiniowania przez Burmistrza Gminy Brwinów.

2.            Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

§ 9

Dyrektor corocznie w terminie do 15 marca przedkłada Burmistrzowi Gminy Brwinów oraz Radzie Miejskiej Gminy Brwinów sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, których mowa w § 3.

 

 

§ 10

1.            Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.            Opłaty mogą być pobierane:

1)      za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne,

2)      w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

3)      za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

4)      za uszkodzone lub niezwrócone materiały biblioteczne.

3.            Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 11

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Brwinowie

/-/Sławomir Rakowiecki

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe