| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/157/12 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.  
o samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./, w   związku z   art.4 ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z   2010r. Nr 17 poz. 95 z   późn. zm. /  Rada Miejska w   Tarczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tarczynie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.                

§   2.   Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadany Uchwałą Rady Gminy  
Nr XLII/269/05 z   dnia 9   czerwca 2005r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tarczynie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna i   kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Jan   Dębski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/157/12    
Rady Miejskiej w   Tarczynie    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   TARCZYNIE  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Tarczynie zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Tarczyn.  

§   2.   Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późn. zm.),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

5)   ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.),  

6)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z   późn. zm.),  

7)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.),  

8)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z   późn. zm.),  

9)   innych ustaw określających zadania w   zakresie pomocy społecznej,  

10)   innych ustaw określających zadania własne Gminy i   zlecone Gminie,  

11)   niniejszego Statutu.  

§   3.   1.   Siedziba Ośrodka mieści się w   Tarczynie w   części budynku przy ul. Rynek 8.  

2.   Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Tarczyn.  

II.   CELE I   ZADANIA  

§   4.   Celem działalności Ośrodka jest w   szczególności:  

1)   współtworzenie lokalnej polityki społecznej w   Gminie,  

2)   wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i   umożliwienie im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka,  

3)   doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,  

4)   zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i   rodziny nie są w   stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości.  

§   5.   Ośrodek realizuje:  

1)   zadania w   zakresie pomocy społecznej, własne będące zadaniami Gminy i   zlecone Gminie z   zakresu administracji rządowej,  

2)   zadanie zlecone Gminie z   zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych,  

3)   zadanie własne Gminy dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych,  

4)   inne zadania własne Gminy i   zadania zlecone Gminie z   zakresu administracji rządowej,  

5)   inne zadania wynikające z   rozeznanych potrzeb Gminy, w   szczególności w   zakresie polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu i   łagodzenia jego skutków, integracji społecznej i   zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w   rodzinie i   narkomanii,  

7)   inne zadania określone w   niniejszym statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi.  

§   6.   Zadania Ośrodka w   zakresie pomocy społecznej obejmują w   szczególności:  

1)   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w   tym współudział w   tworzeniu niezbędnej infrastruktury socjalnej odpowiadającej potrzebom społecznym,  

2)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

3)   pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i   rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,  

4)   rozwijanie nowych form pomocy społecznej i   samopomocy w   ramach zidentyfikowanych potrzeb,  

5)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin,  

6)   rozwijanie w   grupach i   społecznościach lokalnych zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,  

7)   przyznawanie i   realizacja przewidzianych ustawami świadczeń,  

8)   zapewnienie miejsc w   domach pomocy społecznej oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,  

9)   kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i   ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w   tym domu,  

10)   organizowanie i   świadczenie w   miejscu zamieszkania usług opiekuńczych, w   tym  specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

11)   dożywianie dzieci  

12)   sprawianie pogrzebu, w   tym osobom bezdomnym  

13)   tworzenie gminnego systemu profilaktyki i   opieki nad dzieckiem i   rodziną,  

14)   realizację zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,  

15)   realizację innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb Gminy, w   tym tworzenie i   realizacja lokalnych programów osłonowych,  

16)   opracowanie i   koordynację realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   innych, których celem jest integracja osób i   rodzin z   grup szczególnego ryzyka.  

§   7.   1.   Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o   roszczenia alimentacyjne.  

2.   Ośrodek może kierować wnioski o   ustalenie niezdolności do pracy i   niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.  

III.   ORGANIZACJA I   ZARZĄDZANIE  

§   8.   1.   Ośrodkiem kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.  

2.   Kierownika zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Tarczyna.  

3.   Przy realizacji zadań statutowych Ośrodka Kierownik jest uprawniony do podejmowania decyzji w   formie zarządzeń, regulaminów i   instrukcji.  

4.   Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   Ośrodku.  

§   9.   1.   Burmistrz Tarczyna udziela upoważnienia kierownikowi Ośrodka do wydawania decyzji  

administracyjnych w   indywidualnych sprawach z   zakresu pomocy społecznej należących  

do właściwości Gminy.  

2.   Upoważnienie, o   którym mowa w   ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.  

3.   Kierownik Ośrodka lub osoba go zastępująca mogą zostać upoważnieni do prowadzenia postępowania i   wydawania decyzji administracyjnych w   sprawach dotyczących realizacji zadań własnych i   zadań zleconych w   trybie określonym przepisami dotyczącymi realizacji tych zadań.  

§   10.   Kierownik Ośrodka odpowiedzialny jest za właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i   racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi w   budżecie Gminy Tarczyn  

.  

§   11.   Struktury organizacyjne Ośrodka i   ich szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalany przez Kierownika Ośrodka i   zatwierdzony przez Burmistrza.  

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA  

§   14.   1.  
Działalność Ośrodka finansowana jest w   zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Tarczyn, w   zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację oraz z   innych dopuszczalnych prawem źródeł w   szczególności ze środków Unii Europejskiej.  
 

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   15.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.  

§   16.   Zmian w   Statucie dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego zatwierdzaniu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Jan   Dębski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »