| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-4(2)/2013/367/VIIIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Zakład Eneregtyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowii Mazowieckiej

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:
Zakład Eneregtyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,
zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", które posiada:

1. numer 0000172417 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
2. numer identyfikacji podatkowej NIP: 7591332417,
zawartego w piśmie z dnia 9 stycznia 2013 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,

postanawiam

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr OWA-4210-82(6)/2012/367/VIII/ES, na okres do dnia 31 marca 2014 r.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła - udzieloną decyzją z dnia 7 lutego 2008 r. Nr WCC/1169/367/W/OWA/2008/ML, z późn. zm., na okres do 30 września 2018 r., oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzieloną decyzją z dnia 7 lutego 2008 r. Nr PCC/1146/367/W/OWA/2008/ML, z późn. zm., na okres do 30 września 2018 r., ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr OWA-4210-82(6)/2012/367/VIII/ES, na okres obowiązywania do dnia 31 marca 2014 r.
Pismem z dnia 9 stycznia 2013 r., które wpłynęło do Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 stycznia 2013 r., Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą wysokości kosztów zakupu paliwa gazowego.
Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Ostrowi Mazowieckiej, dla których ciepło wytwarzane jest m.in. w kotłowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym.
Uzasadnieniem powyższej zmiany są okoliczności przewidziane w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym", tj. zmniejszenie kosztów zakupu paliwa gazowego, w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowane zmianą cen tego paliwa, które zostały przedstawione w zmianie taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 17 grudnia 2012 r., nr DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.
Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).
Specjalista Eliza Sztylko
Otrzymuje:
1. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Trębickiego 3
07 - 300 Ostrów Mazowiecka
2. Wojewoda Mazowiecki

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-4(2)/2013/367/VIIIzm/ES
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 22 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZEC Ostrów Mazowiecka zmiana taryfy dla ciepła 22.01.0001

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »