Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1175

Uchwała nr XX.217.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tłuszcz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r., o   samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 t.j.) i   § 1   RozporządzeniaMinistra Środowiska w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinienspełnić przedsiębiorca ubiegających się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiornikówbezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r., poz. 299), Rada Miejskaw Tłuszczu uchwala, co następuje:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w   granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników zobowiązany jest do posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:  

1)   spełniających wymagania techniczne zawarte w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),  

2)   zarejestrowanych i   dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym,  

3)   oznakowanych w   sposób czytelny, trwały i   widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),  

4)   zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i   higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,  

5)   wyposażonych w   sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów ciekłych, w   przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych  

6)   o liczbie i   w stanie technicznym zapewniających ciągłość wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

7)   zapewnić warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy asenizacyjne na trasie przejazdu oraz powstających w   miejscu poboru nieczystości.  

§   2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w   granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników, zobowiązany jest do dysponowania bazą transportową:  

1)   zlokalizowaną na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych, z   zapleczem techniczno-biurowym, odpowiednim do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników i   spełniające wymagania wynikające z   przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   zapewniających codzienne parkowanie i   garażowanie pojazdów po zakończonej pracy,  

3)   zapewniającą możliwość serwisowania, dezynfekowania i   utrzymywania pojazdów w   należytym stanie sanitarno-higienicznym.  

§   3.   Przedsiębiorca w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych powinien:  

1)   Przedsiębiorca w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych powinien:  

2)   spełniać wymagania określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XX.217.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do uchwały nr XX.217.2012  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Tłuszczu  


Krzysztof   Gajcy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe