Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1181

Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Myszyńcu uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. będzie naliczana według metody określonej w   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   ust. 1   w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby.  

3.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 7,50 zł miesięcznie od osoby.  

§   2.  

1.   Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne będzie stanowiła sumę iloczynów liczby pojemników o   określonej pojemności oraz ustalonej stawki opłaty, tj. będzie naliczana według metody określonej w   art. 6j ust. 3   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

2.   Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:  

a)   o pojemności 60 litrów - w   wysokości 15,00 zł,  

b)   o pojemności 120 litrów - w   wysokości 30,00 zł,  

c)   o pojemności 240 litrów - w   wysokości 60,00 zł,  

d)   o pojemności 1100 litrów - w   wysokości 240,00 zł.  

3.   Jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:  

a)   o pojemności 60 litrów - w   wysokości 7,50 zł,  

b)   o pojemności 120 litrów - w   wysokości 15,00 zł,  

c)   o pojemności 240 litrów - w   wysokości 30,00 zł,  

d)   o pojemności 1100 litrów - w   wysokości 120,00 zł.  

§   3.  

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości mieszanych, tj. takich, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, której nie zamieszkują mieszkańcy, będzie stanowiła sumę opłat obliczonych na podstawie § 1   i §   2, zgodnie z   art. 6j ust. 4   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§   4.  

1.   Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, które stanowią tereny publiczne, na których ze względu na nasilony ruch pieszych zlokalizowane zostały pojemniki na odpady (o pojemności od 35 do 55 litrów), będzie stanowiła iloczyn liczby pojemników oraz ustalonej stawki opłaty.  

2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   ust. 1   w wysokości 35,00 zł miesięcznie za pojemnik.  

§   5.  

Traci moc Uchwała Nr XX/155/12 Rady Miejskiej w   Myszyńcu z   dnia 29 listopada 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o   określonej pojemności.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Sławomir   Świtaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe