| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26.329.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/92/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust.1 pkt. 5   i art. 18 ust. 1   pkt. 1   ustawy z   dnia 7   października 1992r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z   2012r. poz. 1113 z   późn. zm.) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie, uchwala co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Nr XXI/92/12 Rady Gminy w   Sieciechowie z   dnia 23 listopada 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   zwolnień od tego podatku w   części określonej w   § 2   ust. 1   z powodu istotnego naruszenia art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U   z 2010 roku Nr 95, poz.614 oraz art. 32 i   217 Konstytucji RP z   dnia 2   kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Sieciechów prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr XXI/92/12 Rady Gminy Sieciechów z   dnia 23 listopada 2012 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i   zwolnień od tego podatku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie – Zespołu Zamiejscowego w   Radomiu w   dniu 27 listopada 2012r.  

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie stwierdziło, iż Rada Gminy na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym tekst jedn.: Dz. U   z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), na mocy którego do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w   sprawach podatków i   opłat określonych w   odrębnych ustawach. oraz art. 5   ust 1   i art. 7   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych ustaliła nowe stawki podatków oraz wprowadziła zwolnienia od podatku.  

Z § 2   ust 1   niniejszej uchwały wynika, iż Rada Gminy w   Sieciechowie zwolniła z   podatku od nieruchomości: budynki mieszkalne osób fizycznych wykorzystywane wyłącznie do stałego zamieszkania (zameldowane) przez ich właścicieli. W   związku z   powyższą regulacją stwierdzić należy, że nosi ona znamiona zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Zakres zwolnienia wyznaczony jest bowiem nie tylko przedmiotowo, obejmując określone budynki ale ponadto budynki te muszą spełniać dodatkowo warunek podmiotowy, a   mianowicie od podatku zwolnione są tylko te budynki, które stanowią własność określonego podmiotu tj. osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych.  

Tymczasem upoważnienie ustawowe dla rady zawarte w   art. 7   ust 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych dotyczy wprowadzania innych, niż wymienione w   ustawie zwolnień i   jest w   sposób jednoznaczny zawężone do zwolnień przedmiotowych. Zwolnienie przedmiotowe może dotyczyć wyłącznie przedmiotu a   więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności czy też przejawiających określone cechy, przy czym przedmiot ten winien być tak określony, aby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika. W   związku z   powyższym należy stwierdzić, że Rada Gminy w   Sieciechowie przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego.  

Ponadto wskazać należy, że przedmiotowa uchwała podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego jest stosownie do art. 40 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym aktem prawa miejscowego i   jej regulacje muszą się zawierać w   zakresie tego upoważnienia. Zgodnie z   ukształtowanym orzecznictwem, wprowadzenie do aktów prawa miejscowego regulacji wychodzących poza zakres upoważnienia ustawowego należy traktować jako istotne naruszenie prawa (wyrok WSA w   Gliwicach z   dnia 27.01.2000r.-IV/G/738/08).  

W ocenie Kolegium Rada Gminy stanowiąc o   zwolnieniu z   podatku od nieruchomości w   sposób określony w   § 2   ust. 1   naruszyła również normy wynikające z   art. 32 i   217 Konstytucji Rzeczypospolitej w   myśl których obowiązuje zasada równości wobec prawa a   określanie kategorii podatników zwolnionych od podatku następuje w   drodze ustawy.  

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »