Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3033

Uchwała nr 185/XXVI/2013 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 28 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) ), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2]) ), Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 263/XLVI/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189, poz. 5105) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Szkoły niepubliczne wymienione w ust. 1 prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotację z budżetu Powiatu Legionowskiego, jeżeli spełnią warunki, o których mowa w art. 90 ust. 8 ustawy o systemie oświaty.,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Wzór zgłoszenia planowanej liczby słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych stanowi załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.;

2) w § 3 ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - 100 % kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Legionowski.;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacja przysługuje na każdego ucznia szkół niepublicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia szkoły, jeżeli spełni on warunek uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w ilości, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Dotacja przysługuje także na każdego wychowanka placówki niepublicznej, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

W przypadku niepublicznych domów wczasów dziecięcych, wysokość planowanej dotacji stanowi iloczyn średniorocznej liczby korzystających z uwzględnieniem liczby dni pobytu poszczególnych wychowanków w placówce oraz wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na dany rok.,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Terminy i sposób przekazywania przyznanej dotacji określa art. 90 ust. 3c i ust. 9 ustawy o systemie oświaty.;

4) w § 6:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Przez faktyczną liczbę uczniów lub wychowanków w danym roku budżetowym rozumie się liczbę uczniów liczoną jako średnia (z zaokrągleniem do liczb całkowitych) z liczby uczniów wykazanych przez szkoły lub placówki niepubliczne w sprawozdaniach miesięcznych. Przepisy § 5 ust. 1 i ust. 3 - 3a stosuje się odpowiednio.,

b) uchyla się ust. 6;

5) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

........................................

Przewodniczący Rady Szymon Rosiak


Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 185/XXVI/2013
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 185/XXVI/2013
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 lutego  2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 185/XXVI/2013
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 lutego  2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Uzasadnienie do Uchwały Nr 185/XXVI/2013
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji do szkół i placówek niepublicznych oraz ustalenie trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Z tego obowiązku ustawowego Rada Powiatu w Legionowie wywiązała się przyjmując stosowna uchwałę w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 979), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. dodatkowym warunkiem otrzymania przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dotacji podmiotowej jest spełnienie warunku uczestnictwa przez każdego ucznia, na którego jest otrzymywana ta dotacja, w co najmniej 50% na obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Jednocześnie zgodnie z art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.), który wszedł w życie z dniem 1 rześnia 2012 r. prawo do datacji podmiotowej z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, otrzymały dodatkowo niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wysokość tej dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja przysługuje tylko na tego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i pod warunkami, że osoba prowadząca;

1) poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Dotacja, o której mowa powyżej, zgodnie z art. 90 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, który został dodany z dniem 1 września 2012 r. na podstawie art. 1 pkt 34 ustawy cytowanej powyżej, jest wypłacana jednorazowo, w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadzącą zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Ponad to zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1541) od roku szkolnego 2012/2013 zmodyfikowany został w systemie informacji oświatowej (na podstawie której wyliczana jest subwencja oświatowa – dotacja dla tego typu placówek oświatowych) sposób zbierania danych o korzystających z domów wczasów dziecięcych. Zamiast sumy korzystających w ciągu 12 miesięcy zbierane są dane o średniorocznej liczbie korzystających, która uwzględnia zróżnicowanie w długości pobytu poszczególnych wychowanków w placówce.

Biorąc powyższe pod uwagę, koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przyjętej przez Radę Powiatu w Legionowie w dniu 31 sierpnia 2010 r. w celu dostosowania jej zapisów a także treści załączników do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz pragmatyki wyliczania wysokości dotacji podmiotowej, dla niektórych placówek oświatowych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszne w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, Nr 235, poz. 1619, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 219, poz. 1705, Nr 157, poz. 1241, Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe