| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 43.364.2013 Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),Wójt Gminy Wiązowna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązowna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2012 rok, w brzmieniu  załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


mgr inż. Anna Bętkowska


Załącznik Nr sprawozdanie opisowe za 2012 r. do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalaczniksprawozdanie%20opisowe%20za%202012%20r..doc

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.xls

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1a.xlsx

Informacja za rok 2012 z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.xlsx

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2012 R.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2a.xls

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilkatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2b.xlsx

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2c do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2c.xls

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik3.xls

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik4.xls

ZESTAWIENIE  ZACIĄGNIETYCH  POŻYCZEK I KREDYTÓW  wg stanu na  31.12.2012 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie RB-NDS na dzień 31.12.2012r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik6.xls

Plan i wykonanie zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik7.xlsx

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik8.xls

Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik9.xls

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 43.364.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania roczne z wykonania budżetu tej jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Ponadto do sprawozdania dołącza się wykaz jednostek budżetowych za rok 2012 realizujących wydzielone rachunki dochodów.

W sprawozdaniu zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych dołącza się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków unijnych i stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Stąd niezbędne jest wydanie Zarządzenia Wójta Gminy o przekazaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »