Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6720

Uchwała nr LXII/906/2010 Rady Miasta Siedlce

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i „e” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm. Rada Miasta postanawia:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/717/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1: Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 13.599.049 zł, tj. do wysokości 410.876.516 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.894.052 zł, tj. do wysokości 274.420.979 zł zgodnie z tabelą Nr 1a, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.704.997 zł do wysokości 136.455.537 zł zgodnie z tabelą Nr 1b.
2) w § 1 ust. 2: Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 13.599.049 zł, tj. do wysokości 464.270.318 zł oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) w § 2 ust. 2: Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4) w § 2 ust. 4 dodaje się: „c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 30.000.000 zł.”
5) w § 4 ust. 1:
a) Ustalone w wysokości 193.403.065 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.176.110 zł, tj. do wysokości 184.226.955 zł, natomiast limity wydatków inwestycyjnych na lata następne w wysokości 369.491.562 zł zwiększa się o kwotę 17.699.825 zł, tj. do wysokości 387.191.387 zł.
b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
6) w § 4 ust. 2: Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7) w § 5 ust. 1: Dokonuje się zmian kwot dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
8) w § 5 ust. 2: Dokonuje się zmian kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
9) w § 6 ust. 1: Dokonuje się zmian kwot dotacji dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
10) w § 9 ust. 3: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
11) § 10 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości 387.191.387 zł.”
12) § 10 ust. 5 lit. b): Ustalone w wysokości 13.468.400 zł upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta zwiększa się o kwotę 1.051.700 zł do wysokości 14.520.100 zł.
13) Prognoza łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2007 roku i lata następne otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady

Mariusz Dobijański
Załącznik do Uchwały Nr LXII/906/2010
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe