| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13.259.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r , poz. 594 ) oraz art. 18 ust.1 pkt. 1, w   związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992r o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2012 r., poz. 1113 ) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności w   części uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy w   Zakrzewie z   dnia 29 maja 2013 roku w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, a   mianowicie w   części Załącznika Nr 1, w   sekcji D Dane identyfikacyjne punkt 18 Imię i   nazwisko osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w   części D1 oraz w   sekcji F w   części oświadczenia o   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, z   powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.) i   art.26 ust. 1   pkt. 3   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U. z   2002 r. Nr 101, poz. 926 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Zakrzew przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 7   czerwca 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła uchwała Nr. XXVI/201/2013 Rady Gminy w   Zakrzewie z   dnia 29 maja 2013 roku w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 5   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie ustaliło, co następuje:  

Jako podstawę prawną podjęcia ww. uchwały Rada Gminy w   Zakrzewie wskazała art. 6n ust. 1   i 2   w związku z   art. 6m ust. 3   cyt. ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. Zgodnie z   art. 6n „rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (..)”.  

W załączonej do uchwały deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych w   gminie Zakrzew w   sekcji D Dane identyfikacyjne punkt 18 osoba składająca deklaracje ma podać w   punkcie 18 imię i   nazwisko osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w   części D1. Przy ustalaniu zakresu danych osobowych, jakie powinna zawierać przedmiotowa deklaracja należy mieć na względzie nie tylko cytowany wyżej przepis ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminie, lecz także regulacje zawarte w   ustawie o   ochronie danych osobowych.  

Stosownie do art. 2   ust. 2   ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych w   kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i   innych zbiorach ewidencyjnych. Ustawa pod pojęciem przetwarzania danych (art. 7   pkt 2   ustawy) rozumie jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i   usuwanie, a   zwłaszcza te, które wykonuje się w   systemach informatycznych. Zgodnie z   art. 1   ustawy każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a   przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w   zakresie i   trybie określonym ustawą.  

Z kolei art. 26 ust. 1   pkt 3   wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych powinno być adekwatne w   stosunku do celów, w   jakich są przetwarzane. Dlatego we wzorze deklaracji należało zamieścić tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do zidentyfikowania właściciela nieruchomości i   ewentualnego wystawienia tytułu wykonawczego. W   części D pn. „Dane identyfikacyjne” deklaracji zawarte są już dokładne dane dotyczące osoby składającej deklarację. Tak więc, we wzorze deklaracji w   punkcie 18 nie są konieczne zapisy dotyczące wymieniania z   imienia i   nazwiska poszczególnych osób zamieszkujących na danej nieruchomości.  

Kolegium uznało, że żądanie tych dodatkowych danych nie jest konieczne a   tym samym adekwatne do celu jakiemu ma służyć deklaracja, czyli ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Ponadto w   ocenie organu nadzoru złożenie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnia organy gminy do ewentualnego wydania decyzji administracyjnych, tytułów wykonawczych, a   nie do tworzenia zbiorów ewidencyjnych. Z   tego także powodu obligatoryjna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta w   złożonej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest niezgodna z   wyżej przytoczonymi przepisami.  

W zakresie związanym z   ustalaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnienie organu podatkowego do przetwarzania danych osobowych wynika już z   art. 23 ust. 1   pkt. 2   ustawy o   ochronie danych osobowych. Zgodnie z   tym przepisem przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:(23)jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z   przepisu prawa. W   przypadku danych wpisywanych do deklaracji mamy właśnie do czynienia z   takim przypadkiem. Przetwarzanie danych służy do realizacji celu związanego z   ustalaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązek ten wynika z   ustawy i   nie jest konieczne żądanie na to dodatkowej zgody.  

Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w   art. 6n ust.1 ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach i   stosownie do art. 40 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym jest aktem prawa miejscowego a   jej regulacje muszą zawierać się w   zakresie tego upoważnienia. Wprowadzenie do wzoru deklaracji regulacji wykraczających poza to upoważnienie należy uznać za istotne naruszenie prawa.  

W związku z   powyższym Kolegium podjęło uchwałę jak w   sentencji.  

 

 

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium  


Teresa   Gołębiewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »