| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6.101.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/138/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności Uchwały Nr XXI/138/2013 Rady Gminy Kołbiel z   dnia 12 lutego 2013 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w   części F załącznika do uchwały, z   powodu istotnego naruszenia przepisu art. 6n ust. 1   ustawy dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 391).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Gminie Kołbiel prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 19 lutego 2013 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwała Nr XXI/138/2013 Rady Gminy Kołbiel z   dnia 12 lutego 2013 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, w/w uchwała podlega nadzorowi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  

W wyniku badania w/w uchwały Kolegium Izby ustaliło, iż uchwałę podjęto m.in. w   oparciu o   art. 6n ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

W części F załącznika przedmiotowej uchwały zatytułowanej „Oświadczenie i   podpis składającego deklarację” zapisano „Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karno- skarbowego o   odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z   rzeczywistością”. Organ nadzoru zauważa, że w   obowiązującym systemie prawnym brak jest aktu prawnego pod nazwą „kodeks karno- skarbowy” jest natomiast „Kodeks karny skarbowy” stanowiący ustawę z   dnia 10 września 1999 r. (teks jednolity z   2013 roku poz. 186). Ponadto zdaniem Kolegium Izby nieuprawnione jest przyjmowanie przez organ publiczny oświadczenia właściciela nieruchomości bez wyraźnego wskazania przepisu prawno- karnego, w   tym karno- skarbowego, z   którego wynika odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z   rzeczywistością.  

Poza tym, w   ocenie organu nadzoru, nałożenie na podmioty składające deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązku złożenia wskazanego wyżej oświadczenia wykracza poza delegację wynikającą z   przepisu art. 6n ust. 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

Badana uchwała w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego. W   rozumieniu art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym, ma charakter normatywny i   generalny oraz adresowana jest do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów. Jej uregulowania powinny być na tyle precyzyjne i   czytelne, aby nie powstawały wątpliwości interpretacyjne.  

W powyższym stanie faktycznym i   prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »