| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI /286/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie

-               art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 11 marca 2013r., poz.594)

-               art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U z 2007r. nr 19 poz.115 z późniejszymi zmianami), uchwala się co
następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczących:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w p-tach 1-3.

§ 2. 1.               Za zajęcie lm2 powierzchni jezdni dla celów, o których mowa w § 1 pkt.l i 4
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

l) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości               6 ,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 9 ,00 zł

3) przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i autobus.        5,00 zł

2.               Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godz.  jest traktowane jak
zajęcie pasa drogowego przez j eden dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się stawkę roczną za lm2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości :

- lokalizacja urządzenia w poprzek drogi   120,00 zł

- lokalizacja urządzenia wzdłuż drogi: a. w jezdni – 120,00 zł. b. poza jezdnią – 50 zł.

2. Opłata roczna za umieszczenia w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 1 m2 wynosi jak 1 m2

3. Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Zwalnia się z opłat za zajęcie pasa drogowego inwestycje prowadzone w pasie drogowym dotyczące wodociągów i kanalizacji oraz  wykonywanie przyłączy tych inwestycji.

§ 5. 1.               Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 1,00 zł  za 1 m2 na dobę,

2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe 3,00 zł za lm2 na dobę,

3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 1,00 zł. za 1m2 na dobę

4) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 1,00 zł za 1m2 na dobę

2.               Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę
w wysokości:

1) za lm2 powierzchni reklamy 3,00 zł za 1m2 na dobę.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVI/306/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 stycznia 2006r.w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich


Uzasadnienie

Swoboda stosowania wysokości stawek ograniczona została przez ustawodawcę w drodze określenia stawki maksymalnej tj.10zł. za jeden dzień zajmowania pasa drogowego oraz 200 zł. opłaty rocznej za każdy m2 powierzchni zajętej przez urządzenia infrastruktury technicznej, umieszczone w pasie drogowym.

Zaproponowany projekt uchwały reguluje wysokość stawek opłat z tytułu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w p-tach 1-3.

Projekt uchwały przewiduje zróżnicowane stawki opłat ze względu na procentowy stopień zajęcia pasa drogowego oraz miejsce zajęcia (jezdnia lub chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe) czy sposób ułożenia urządzenia w drodze (w poprzek lub wzdłuż drogi) . Uchwała zwalnia z opłat za zajęcie pasa drogowego inwestycje prowadzone w pasie drogowym dotyczące wodociągów i kanalizacji oraz  wykonywanie przyłączy tych inwestycji.

W stosunku do obecnie obowiązujących proponowane stawki opłat są wyższe. Podwyższona stawka opłat jest zbliżona do stawek opłat za zajęcie pasów drogowych w gminie Mogielnica, będących w zarządzie Powiatu Grójeckiego oraz ma na celu dyscyplinowanie wykonawców robót w pasie drogowym do maksymalnego skracania terminów i minimalizowania ograniczeń w ruchu drogowym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »