| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2014 Wójta Gminy Parysów

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego

Na podstawie uchwały Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolin uczęszczającymi do przedszkola prowadzonego przez Gminę Parysów, uchwały Nr XLVIII/226/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przekazania Gminie Parysów zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolina uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Parysów pomiędzy:
Gminą Parysów, z siedzibą w Urzędzie Gminy Parysów, ul.Kościuszki 28,  08-441 Parysów, reprezentowaną przez:
Panią Bożenę Kwiatkowską – Wójta Gminy zwanym dalej„ Przyjmującym”
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Mucha
a
Miastem  Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08 - 400 Garwolin, reprezentowaną przez:
Pana Tadeusza Mikulskiego – Burmistrza Miasta zwanym dalej„ Przekazującym”
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Katarzyny Nozdryn – Płotnicka

§ 1. Gmina Parysów przyjmuje a Miasto Garwolin powierza do wykonania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Przekazującego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola w Parysowie, zwanego dalej Przedszkolem.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkola wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkola.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Przekazujący przekaże Przyjmującemu kwotę 6 538,94 zł. (słownie złotych sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 94/100.

2. Przekazanie kwoty, o której mowa w pkt. 1 dokonane będzie w dwóch ratach, przelewem na rachunek Gminy Parysów nr 57 9210 0008 0000 2509 2000 0010 na podstawie doręczonej noty księgowej w terminie: · do 30 kwietnia 2014 r. kwotę 3 269,47 zł · do 31 sierpnia 2014 r. kwotę 3 269,47 zł

§ 4. 1. Gmina Parysów zobowiązuje się przeznaczyć przekazane środki finansowe w całości na realizację zadania objętego Porozumieniem.

2. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem w części lub w całości zostaną zwrócone do budżetu Miasta Garwolin wraz z należnymi odsetkami.

3. Środki finansowe zostaną rozliczone przez strony najpóźniej do dnia 30 września 2014 r.

§ 5. 1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za jednotygodniowym pisemnym wypowiedzeniem.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

4. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o systemie oświaty.

5. Wszelkie sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozpatrywane przez strony w drodze negocjacji.

6. Zmiana niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Przekazujący Miasto Garwolin                                                                       Przyjmujący Gmina Parysów

Burmistrz Miasta Garwolin


Tadeusz Mikulski


Skarbnik Miasta


Katarzyna Nozdryn - Płotnicka

Wójt Gminy Parysów


Bożena Kwiatkowska


Skarbnik Gminy


Elżbieta Mucha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »