| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Prażmów

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 217 ust.2 pkt 1 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr.157, poz.1240 z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Prażmów uchwala co następuje: Dokonać zmian w budżecie Gminy Prażmów następująco:

§ 1. Zmniejszyć dochody:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 400 zł.

Dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy

Publiczne Gimnazjum w Prażmowie

Zwiększyć dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 26.571 zł.

Dotyczy wpływów z tytułu opłat za wodę

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Prażmowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 10.000 zł.

Dotyczy wpłat na posiłki wydawane w stołówce szkolnej

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 200 zł.

Dotyczy dochodów z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Bankowym

Szkoła Podstawowa w Uwielinach

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 400 zł.

Dotyczy dochodów z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Bankowym

Publiczne Gimnazjum w Prażmowie

Zmniejszyć wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł.

Dotyczy wynagrodzenia za rozliczanie odbiorców wody

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.200 zł.

Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 400 zł.

Dotyczy konserwacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 350 zł.

Dotyczy odbioru osadów ze stacji

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.329 zł.

Dotyczy ubezpieczenia majątku o kwotę 1.119 zł. i opłaty za dozór techniczny o kwotę 210 zł.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Prażmowie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.554,11 zł.

Dotyczy zakupu wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Prażmowska

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.679 zł.

Dotyczy zmiany studium na potrzeby lokalizacji oczyszczalni ścieków

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.540 zł.

Dotyczy czesania i czyszczenia boiska

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.248 zł.

Dotyczy ubezpieczenia majątku

Szkoła Podstawowa w Prażmowie

Zwiększyć wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.000 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8.500 zł.

Z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 350 zł.

Z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe

§ 4530 – Podatek od towarów i usług /VAT/ o kwotę 3.000 zł.

Z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Prażmowie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.554,11 zł.

Z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Prażmowska

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 1.679 zł.

Z przeznaczeniem na odsetki od obligacji i odsetki od kredytu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.000 zł.

Z przeznaczeniem na składki PFRON

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.058 zł.

Z przeznaczeniem na zakup mebli, wyposażenia i innego sprzętu o kwotę 3.000 zł. i zakup materiałów i sprzętu do remontów i zabezpieczeń o kwotę 3.058 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł.

Z przeznaczeniem na aktualizację programów komputerowych o kwotę 400 zł. i usługi transportowe o kwotę 500 zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 500 zł.

Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 330 zł.

Z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

Szkoła Podstawowa w Prażmowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 200 zł.

Z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 10.000 zł.

Z przeznaczeniem na zakup środków żywności

Szkoła Podstawowa w Uwielinach

§ 2. Zmiany dokonane w § 1 obrazują załączniki nr 6 i 11 do uchwały budżetowej na 2012 rok, wg zaktualizowanych załączników nr 6 i 11 do uchwały budżetowej na 2012 rok, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody - 23.230.980,99 zł.,

Przychody - 1.172.220,00 zł., (§ 950 – wolne środki)

Wydatki - 23.003.200,99 zł.,

Rozchody - 1.400.000,00 zł.,

które przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 i 2011 roku w łącznej kwocie 5.600.000 złotych (§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Miłosław Zegadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/198/2012
Rady Gminy Prażmów
z dnia 16 listopada 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 6 do URGP 198

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/198/2012
Rady Gminy Prażmów
z dnia 16 listopada 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik 11 do URGP 198

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »