| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/237/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.         – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 191) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 595 i Nr 645.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372 z 2008r. Nr 42, poz. 257 z 2009r. Nr 53, poz. 422 i Nr 222, poz. 1755 z 2010r. Nr 131, poz. 885 z 2011r. Nr 161, poz. 967 z 2012r. poz. 790 i z 2013r. poz. 913) zwanym dalej „rozporządzeniem”, uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin określajacy wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XX/96/09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania z mocą od 1 stycznia 2014r. 

Przewodniczący Rady Powiatu


Zdzisław Tarka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/237/2014
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa o:

1) szkole – rozumie się przez to: szkołę lub placówkę, zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gostyniński,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – rozumie się przez to: dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,

3) roku szkolnym – rozumie się przez to okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie – rozumie się przez to także oddział lub grupę,

5) uczniu – rozumie się przez to także wychowanka,

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 2.

Dodatek motywacyjny:

1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) do których należą:

a) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,

b) osiągnięcia wychowawczo – opiekuńcze,

c) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,

d) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,

e) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,

f) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

2. Ponadto o przyznaniu dodatku motywacyjnego decyduje:

a) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

c) przestrzeganie dyscypliny pracy,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

e) umiejętność wzbogacania własnego warsztatu pracy,

f) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

g) udział w komisjach przedmiotowych, maturalnych (w tym matury próbne)

h) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

i) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

j) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

k) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 3.

1. Tworzy się w każdej szkole fundusz na dodatki motywacyjne w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania , uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 2 oraz możliwości finansowych, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Starosta Gostyniński.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

6. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, w związku z tym istnieje możliwość jego obniżenia, podwyższenia lub cofnięcia jeżeli ulegną zmianie warunki, które uzasadniały jego przyznanie w określonej wysokości, bez konieczności jego wypowiadania.

§ 4.

Dodatek funkcyjny:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota dodatku (w zł)

1.

Szkoły (zespoły szkół) ponadgimnazjalne:
a)dyrektor szkoły (zespołu szkół)
b)wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
c)kierownik warsztatów szkolnych


1 300,00 – 1 700,00
700,00 – 1 000,00
550,00 – 700,00

2.

Szkolnictwo specjalne i inne placówki oświatowe:
a)dyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego
b)dyrektor zespołu szkół specjalnych
c)dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej


1 000,00 – 1 500,00
1 000,00 – 1 500,00
600,00 – 800,00

2. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w pkt. 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala dla dyrektorów szkół Starosta Gostyniński, a dla innych stanowisk kierowniczych – dyrektor szkoły.

§ 5.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub internacie - przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu- przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 20 zł miesięcznie.

§ 6.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci  prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do przyznania dodatku o którym mowa w § 5.

§ 7.

Dodatki za warunki pracy.

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

a) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

§ 8.

Nauczycielom i wychowawcom przysługują dodatki za trudne warunki pracy:

1. Nauczycielom szkół podstawowych specjalnych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych (dotyczy dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim) przysługuje dodatek w wysokości 5 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.

2. Wychowawcom specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego – 5% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Nauczycielom szkół specjalnych, nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielom poradni psychologiczno – pedagogicznej przysługuje dodatek w wysokości 3 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy z dzieckiem.

5. Dodatek określony w § 8 pkt 3 przysługuje również nauczycielom szkół nie będących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego. Dodatek przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązkowego wymiaru godzin.

§ 9.

1. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć wymienionych w § 8 pkt. 1 – 3, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.)

2. Za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy zwiększony o 3% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3 w sposób określony w ust. 1 , w czasie realizacji tego zastępstwa  realizowane są zajęcia dydaktyczne lub wychowawczo - opiekuńcze.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2 , ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającej nie dłużej niż tydzień

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

§ 11.

1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 10, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 12.

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

2. Doraźne zastępstwa mogą być realizowane w przypadku pełnego zabezpieczenia finansowego.

§ 13.

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie za wszystkie godziny efektywnie przepracowanie w tym dniu, płatne jak za godziny ponadwymiarowe.

2. Nauczycielom zatrudnionych w szkołach nie wymienionych w ust. 1, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień  innego dnia wolnego , przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

3. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

§ 14.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

1. Środki na nagrody specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

a) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

b) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Starosty.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

a) posiadania minimum dobrej oceny pracy

b) legitymowania się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

3. Nagrody przyznaje:

a) ze środków, o których mowa w ust. 1 lit. a – dyrektor szkoły

b) ze środków, o których mowa w ust. 1 li. b – Starosta.

§ 15.

Nagrody, o których mowa w § 14, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Starosty może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

§ 16.

Dodatek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi zatrudniony w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół Specjalnych w Mocarzewie i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

a) przy jednej osobie w rodzinie – 15

b) przy dwóch osobach w rodzinie – 20

c) przy trzech osobach w rodzinie – 25

d) przy czterech i więcej osób w rodzinie – 30

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Starosta.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego, lokalu mieszkalnego.

b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zdzisław Tarka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »