| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/201/2014 Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne''

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz., 856), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998, Nr 116, poz. 753), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: poz. 1593) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadzór nad realizacją programu zapewni Wójt Gminy Poświętne przy pomocy pracownika ds. rolnictwa i ochrony środowiska.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Kaim


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/201/2014
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE

§ 1. Celami Programu są:

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. 1. Wykonawcami Programu są:

1) Gmina Poświętne,

2) Schronisko dla Zwierząt w Kolnie, na podstawie podpisanego porozumienia,

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni pracownik ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez umieszczenie ich w schronisku prowadzonym przez organizacje społeczne lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownych umów podpisanych przez gminę.

2. W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, o których mowa w pkt 1 zwierzęta bezdomne będą umieszczone w innym schronisku na podstawie stosownej umowy.

§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez:

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

§ 5. 1. Na terenie Gminy Poświętne wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1) stałe na interwencję,

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gmina podpisuje umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów.

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. Bezdomne zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska.

§ 6. 1. Bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku podlegają obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, poddaje się zwierzęta po upływie 15 dni od dnia umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłaszania się właściciela lub opiekuna oraz dla zwierząt przeznaczonych do adopcji po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronach internetowych;

2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 8. .

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg usypiania powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez podmiot zajmujący się zbieraniem i transportem martwych zwierząt do utylizacji.

§ 9. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich traktowanych w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, mogą być odebrane czasowo ich właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Poświętne i powierzone gospodarstwu rolnemu: Pani Gromek Anieli zam. Rojków 14, 05-326 Poświętne.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie na podstawie porozumienia z lekarzem weterynarii Panem Marianem Majszyk mającym możliwość świadczenia usługi całodobowo.

§ 11. Realizacja zadań, o których mowa w § 4 - § 8 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.

2. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w roku 2014 wynosi 32 000, 00               (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł, 00/100)

3. Sposób wydatkowania kwoty wskazanej w pkt 2 będzie szczegółowo określony w warunkach zawartych umów.


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXX/201/2014

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2014

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2014

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań gminy. Gmina przygotowała po wcześniejszym zaopiniowaniu programu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie, Obwodów Kół Łowieckich, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na podstawie art. 11a ust. 1 w/w ustawy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poświętne w 2014 roku. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności.

Celem programu, w szczególności jest:

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy

2) poszukiwanie dla nich nowych właścicieli,

3) zapobieganie bezdomności zwierząt.

Ponadto środki na realizację zadań wynikających z Programu są uwzględnione w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »