| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/297/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 ) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645 oraz z 2014 r., poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, w formie obwieszczenia Rady Powiatu Węgrowskiego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Anna Brodacka-Bartoszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/297/2014
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 ) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645 oraz z 2014 r., poz. 379) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz.  7317) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXX/278/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Anna Brodacka-Bartoszuk


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W  WĘGROWIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, zwany w dalszej treści statutu „Zakładem” został utworzony na mocy Zarządzenia  Nr 62 /98 Wojewody Siedleckiego z dnia 9 lipca 1998r., w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061507,  działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 oraz z 2014 r., poz. 24) oraz przepisów wykonawczych,

2. Niniejszego statutu oraz innych przepisów prawa.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie posiada osobowość prawną.

§ 3. Podmiotem tworzącym Zakładu jest Powiat Węgrowski.

§ 4. 1. Zakład używa pełnej nazwy w brzmieniu „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie”.

2. Zakład może używać nazwy skróconej w brzmieniu „SPZOZ w Węgrowie”.

§ 5. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Węgrów.

2. Terenem działania zakładu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w  szczególności Powiat Węgrowski.

II.  Cele i zadania Zakładu

§ 6. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego i wykonujących zawód medyczny.

§ 7. 1. Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1) profilaktyka i oświata zdrowotna, zapobieganie chorobom i urazom;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu

i poprawie zdrowia;

3) rozpoznawanie i leczenie chorób;

4) rehabilitacja, zapobieganie niepełnosprawności;

5) pomoc doraźna;

6) medycyna pracy;

7) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.

2. Zakład prowadzi ponadto wyodrębnioną działalność gospodarczą inną niż
działalność leczniczą w zakresie:

1) dzierżawy nieruchomości gruntowych, najmu/ dzierżawy budynków, pomieszczeń, aparatury i sprzętu;

2) handlu;

3) gastronomii;

4) gospodarki mieszkaniowej;

5) przewozu rzeczy i osób;

6) transportu sanitarnego.

3. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w umowach
z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami zlecającymi nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

III. Struktura organizacyjna Zakładu

§ 8. W skład Zakładu wchodzą następujące przedsiębiorstwa  podmiotu leczniczego:

1. Szpital Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, w skład którego wchodzą następujące jednostki  organizacyjne:

1) Szpital Powiatowy, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych (Oddział Internistyczno-Kardiologiczny)

53 łóżka w tym 2 intensywnego nadzoru kardiologicznego, 2 intensywnej

opieki medycznej,

b) Oddział Chirurgiczny Ogólny – 40 łóżek w tym 2 intensywnej opieki medycznej,

c) Oddział Pediatryczny – 19 łóżek w tym 2 intensywnej opieki medycznej,

d) Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 41łóżek w tym 3 intensywnej opieki medycznej,

e) Oddział Neonatologiczny – 15 łóżek w tym dla noworodków 9, inkubatory 6,

f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 4 łóżka w tym 4 intensywnej opieki medycznej,

g) Blok Operacyjny,

h) Izba Przyjęć Szpitala,

i) Apteka Zakładowa,

j) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium),                                                        

k) Pracownia Diagnostyki Obrazowej(RTG),

l) Pracownia USG,

ł) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Mammografia),

m) Pracownia Tomografii Komputerowej,

n) Pracownia Endoskopii,

o) Pracownia Prób Wysiłkowych i HOLTERA,

p) Pracownia EKG,

r) Dział Żywności, Żywienia, przedmiotów użytku,

s) Bank Krwi,

t) Sterylizatornia,

u) Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska

i Pielęgniarska,

v) Prosektorium,

w) Sala Porodowa.

2. Lecznictwo Ambulatoryjne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w skład którego wchodzą następujące jednostki  organizacyjne :

1) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Węgrowie, w skład której wchodzą

następujące komórki organizacyjne:

a) Poradnia Lekarza POZ,

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,

d) 1 #) Gabinety Medycyny Szkolnej:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie,

- Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie,

- I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,

- Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie,

e) Poradnia Alergologiczna,

f) Poradnia Endokrynologiczna,

g) Poradnia Kardiologiczna,

h) Poradnia Medycyny Pracy,

i) Poradnia Neurologiczna,

j) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

k) Poradnia Reumatologiczna,

l) Poradnia Neonatologiczna,

ł)  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

m) Szkoła Rodzenia,

n) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

o) Poradnia Okulistyczna,

p) Poradnia Urologiczna,

r) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

s) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,

ś) Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,

t) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

u) Poradnia Stomatologiczna,

v) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,

w) Poradnia Protetyki Stomatologicznej,

x) Poradnia Protetyki Stomatologicznej dla dzieci,

y) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG),

z) Pracownia EKG,

za) Poradnia Diabetologiczna,

zb) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Transport Sanitarny w ramach poz,

zc) Poradnia Onkologiczna,

zd) Punkt Szczepień,

ze) Gabinet Zabiegowy,

zf) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska,

zg) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska,

zh) Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska,

zi) Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka  Pielęgniarska,

zj) Dział (pracownia ) fizjoterapii,

zk) Gabinet Medycyny Szkolnej,                            

zl) Zespół transportu sanitarnego,                                          

zł)  Punkt pobrań materiałów do badań,                                                        

zm) Poradnia Chorób Metabolicznych,

zn) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna,

zo) Gabinet diagnostyczno –zabiegowy – poradnie specjalistyczne,

zp) Gabinet diagnostyczno –zabiegowy Poradnia Okulistyczna,

zr) Gabinet diagnostyczno –zabiegowy poradnie specjalistyczne,

zs) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradnia Ginekologiczno –Położnicza,

zt) Poradnia Ortodontyczna,

zu) 2 #) Pracownia USG;

2) Przychodnia Rejonowa w Łochowie, w skład której wchodzą następujące

komórki organizacyjne:

a) Poradnia Lekarza POZ,

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,

d) Gabinety Medycyny Szkolnej,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie,

- Publiczne Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

e) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

f) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

g) Poradnia Ginekologiczna-Położnicza,

h) Poradnia Stomatologiczna,

i) Punkt pobrań materiałów do badań,

j) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG),

k) Pracownia EKG,

l) Punkt Szczepień,

ł)  Gabinet Zabiegowy,

m) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska,

n) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska,

o) Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska,

p) Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Pielęgniarska,

r) Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej,

s) Dział (pracownia)  fizjoterapii,              

t) Gabinet Medycyny Szkolnej,                                          

u) Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół w Kamionnie,

(Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa),                                                                      

v) 3 #) Gabinet Medycyny Szkolnej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,

( LO, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Technikum)

w) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna,

z) Gabinet diagnostyczno  - zabiegowy – poradnie specjalistyczne,

za) 4 #) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradnia Ginekologiczno –Położnicza,

zb) 5 #) Pracownia USG.

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce – Filia Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej

w Węgrowie w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Poradnia Lekarza POZ,

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

c) Poradnia Stomatologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,

e) Punkt Szczepień,

f) Gabinet Zabiegowy,

g) Gabinet Medycyny Szkolnej;                                                        

4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ostrówku – Filia Przychodni Rejonowej w Łochowie w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Poradnia Lekarza POZ,

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,

f) Punkt Szczepień,

g) Gabinet Zabiegowy,

h) Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół w Ostrówku

( Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum),

i) Gabinet Medycyny Szkolnej;                                                                                                                

5) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyszkowie – Filia Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej w Węgrowie w skład której wchodzą następujące komórki

organizacyjne:

a) Poradnia Lekarza POZ,

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

c) Poradnia Stomatologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,

e) Punkt Szczepień,

f) Gabinet Zabiegowy,

g) Gabinet Medycyny Szkolnej;                                                                                                  

6) Przychodnia Stomatologiczna w Korytnicy:

a) Poradnia Stomatologiczna,

b) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci;

7) Dział Pomocy Doraźnej w Węgrowie:

a) Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny,                                          

b) Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy,              

c) Dyspozytornia medyczna;

8) Dział Pomocy Doraźnej w Łochowie:

a) Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny,                                          

b) Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy.

§ 9. Szczegółowe zadania, sposób i warunki udzielania świadczeń,   organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Zakładu, wymienionych w §8 Statutu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.

IV.  Organy Zakładu

§ 10. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 11. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor Zakładu jest przełożonym pracowników Zakładu.

§ 12. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych;

2) Ordynatorów i Koordynatorów Oddziałów;

3) Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych;

4) Naczelnej pielęgniarki;

5) Głównego księgowego;

6) Kierowników sekcji i działów:

a) Dział Kadr,

b) Dział Finansowo-Księgowy,

c) Sekcji Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych,

d) Dział Organizacji Świadczeń Medycznych, Marketingu i Sprzedaży;

7) Samodzielnych stanowisk pracy:

a) Radcy Prawnego,

b) 6 #) Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny,

c) Inspektor ds. P/pożarowych,

d) Inspektora ds. Obronnych i Obrony Cywilnej,

e) Pielęgniarki epidemiologicznej,

f) Kapelana szpitalnego,

g) Administratora systemów Informatycznych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

h) Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,

i) Inspektor ds. Zamówień Publicznych,

j) Inspektor ds. Zaopatrzenia.

§ 13. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

§ 14. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się z dniem powołania przez Radę Powiatu Węgrowskiego nowego składu Rady, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od daty przeprowadzenia wyborów do samorządu powiatowego.

2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez organ, który go powołał w przypadku:

1) rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;

4) podjęcia zatrudnienie w Zakładzie.

3. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn określonych ust.2 pkt. 2, 3 i 4 występuje Przewodniczący Rady.

§ 15. Szczegółowe zasady działania Rady Społecznej określa Regulamin Organizacyjny Rady Społecznej zatwierdzony przez Radę Powiatu Węgrowskiego.

V. Gospodarka finansowa

§ 16. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

VI. Postanowienia końcowe

§ 17. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Anna Brodacka-Bartoszuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »