| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Sochocin

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj, Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000,00 zł. rocznie.

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa:

- w pkt 1

- w pkt 2 w ramach kwoty 2 500 000,00 zł. rocznie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin.

Przewodniczący Rady


Stanisław Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WPF 2015 autopoprawka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »