| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/505/2014 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 3, 5, 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 921,04 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 79 111 615 ,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące 75 091 515,88 zł,

b) dochody majątkowe 4 020 100,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 921,04 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 88 609 112,88 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 62 315 369,49 zł,

b) wydatki majątkowe 26 293 743,39 zł.

§ 2. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 497 497,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na następujące zadania:

a) "Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec" na dokumentację projektową i budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu, pożyczka w kwocie 1 420 000,00 zł.

b) Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa kolektora tłocznego Stara Wieś - Nadarzyn", pożyczka w kwocie 775 497,00 zł.

c) Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji w ul. Wiosennej i Liliowej", pożyczka w kwocie 202 000,00 zł.

d) Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul. Fiołkowa i Malwy", pożyczka w kwocie 100 000,00 zł

e) Na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2014 roku, kredyt w kwocie 7 000 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 942 434,02 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW z przeznaczeniem na dokumentację projektową i budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu w kwocie 1 420 000,00 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kolektora tłocznego w Starej Wsi i kanalizacji w kwocie 1 077 497,00 zł,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 8 444 937,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu,

d) zaciągniętych kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pla-nowanego deficytu budżetu 2014 roku.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 444 937,02 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 200 663,33 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 3 244 273,69 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu tery-torialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł,

2. pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9 497 497,00 zł,

3. spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 444 937,02 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w paragrafie 4, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/505/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW Tabela Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/505/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/505/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik Nr 1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/505/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »