| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr FK.XII.0007.117.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr FK.XI.0007.102.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) Rada Gminy Dębe Wielkie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr FK.XI.0007.102.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok w § 1 w ust.1 pkt 1 w lit. c) średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d) w brzmieniu:

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie


Mirosław Siwik


Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok jest związana z dodaniem do katalogu nowej stawki podatku od nieruchomości od gruntów, która powinna być uwzględniona w uchwale Rady Gminy.

Nowa stawka podatku od nieruchomości za grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji została wprowadzona ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.


[1]) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »