| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 - 2018"


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 j.t ze zm.[1])) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Nr WD.5120.7.2015 z dnia 25 listopada 2015 r., Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się "Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015 - 2018" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 3.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Szymon Rosiak


Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały nr 88/XIII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.


Uzasadnienie

Powiat zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 4 ust. 1 pkt 7). Natomiast obowiązek sporządzenia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na powiat art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 j.t ze zm.).

Art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi: "Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami."

Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 2 program ten ma na celu w szczególności:

1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

5. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;

6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;

7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje uchwałą rada powiatu, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 87 ust. 3). Pozytywna opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydana została w dniu 25 listopada 2015 r.

Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 87 ust. 4). Z realizacji Programu Zarząd Powiatu sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia Radzie Powiatu (art. 87 ust. 5).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 poz. 397, 774 i 1505.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »