| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy Sabnie

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą powstałe w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów:

1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

d) metal,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

g) żużel i popiół z palenisk domowych,

h) przeterminowane leki,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) odzież i tekstylia,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) zużyte opony i chemikalia.

2) Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane).

2. Odpady wymienione w ust. 1 będą odbierane sprzed nieruchomości zamieszkałej w każdej zebranej przez właściciela ilości.

3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych z urządzeń (worków i pojemników) przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sabnie.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy :

1) zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych - jeden raz na miesiąc,

2) odpady zebrane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych jeden raz na miesiąc,

3) odpady zebrane w sposób selektywny: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych jeden raz na dwa miesiące,

4) żużel i popiół z palenisk domowych odbierany będzie z nieruchomości zamieszkałych dwa razy w okresie od października do końca kwietnia,

5) przeterminowane leki będą stale zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub mogą być przekazane do punktów zlokalizowanych na terenie aptek,

6) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe będą stale zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub mogą być przekazane do wyznaczonych punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminy,

7) odzież i tekstylia będą stale zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub mogą być przekazane do odpowiednio oznaczonych pojemników na odzież na terenie gminy.

8) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością jeden raz do roku, lub według potrzeb odpady te mogą być przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów,

9) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością jeden raz na rok lub według potrzeb odpady mogą być przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów,

10) zużyte opony i chemikalia odbierane będą z częstotliwością, co najmniej jeden raz do roku w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę lub według potrzeb mogą być przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku samodzielnego prowadzenia drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do odpowiedniego organu należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 4. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie:

1) papier i tektura,

2) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

4) metal,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone,

7) przeterminowane leki,

8) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,

9) odzież i tekstylia,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) chemikalia,

14) żużle i popioły z palenisk domowych,

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku samodzielnego prowadzenia drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do odpowiedniego organu.

2. Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie.

3. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady komunalne dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj oraz ilość wskazywałyby, że są one pochodzenia innego niż gospodarstwo domowe.

5. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikuje się na stronie internetowej gminy Sabnie.

§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenie usług przez: przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zastrzeżenia i uwagi mogą być złożone w następującej formie:

1) pisemnie na adres Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie,

2) ustnie lub telefonicznie: pod numerem telefonu 25 787 41 93,

3) pocztą elektroniczną: mailto:sekretariat@sabnie.pl

§ 6. 1. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania, segregacji odpadów komunalnych i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określa "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie".

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej gminy Sabnie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., z 2013r., poz.1795 ze zm.).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Mikołajczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »