| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 281/2016 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.''

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik


Załącznik do Uchwały Nr 281/2016
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 29 lutego 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r. ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Gminy Miasta Radomia.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Radomia;

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Radomiu, przy pomocy którego Prezydent Miasta Radomia wykonuje zadania;

3) Wydziale - należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu;

4) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu przy ul. Wincentego Witosa 96;

5) Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Radomiu przy ul. Moniuszki 9;

6) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.);

7) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy;

8) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy;

9) kotach wolno żyjących (dzikich) - należy przez to rozumieć koty nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;

10) Programie - należy przez to rozumieć ,, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.''

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Radomia.

2. Realizatorami Programu są:

1) Prezydent Miasta Radomia, za pośrednictwem Wydziału;

2) Schronisko;

3) Straż Miejska;

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem.

5) zakłady weterynaryjne - wyłonione zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, współpracujące z Urzędem

6) gospodarstwo rolne wyłonione zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, współpracujące z Urzędem

Rozdział 2.
Cele i zadania Programu

§ 4. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia.

2. Zadania Programu to:

1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w Schronisku;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku;

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) usypianie ślepych miotów;

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

8) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.

Rozdział 3.
Realizacja Programu

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:

1) Schronisko, poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt.

Schronisko przyjmuje bezdomne zwierzęta dostarczone wyłącznie przez Straż Miejską, która na podstawie otrzymanego zgłoszenia i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, mającego na celu potwierdzenie bezdomności zwierzęcia, przekazuje je do Schroniska. Dla odłowionych i przekazanych do Schroniska bezdomnych zwierząt ustala się 15 - dniowy okres karencji.

Po upływie 15 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, zwierzęta są znakowane mikroczipem oraz poddawane sterylizacji lub kastracji, jeżeli pozwala ma to wiek lub stan zdrowia zwierzęcia, następnie mogą być przekazywane do adopcji. Podczas okresu karencji Schronisko ma obowiązek poszukiwania właścicieli tych zwierząt poprzez umieszczanie informacji dotyczącej ich pobytu w Schronisku, m.in. na oficjalnej stronie internetowej Schroniska http://www.zwierzetaradom.pl

Właścicielowi zwierzęcia przysługuje prawo ubiegania się o jego wydanie po udokumentowaniu prawa własności do niego.

Zasady przyjmowania, utrzymywania i wydawania zwierząt w Schronisku określa Regulamin Schroniska przyjęty przez Prezydenta Miasta Radomia,

2) Wydział, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Odłowione zwierzęta gospodarskie są przewożone do gospodarstwa rolnego przy ul. Nowa Wola Gołębiowska 131 w Radomiu. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie rolnym ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a właścicielem gospodarstwa rolnego,

3) organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących (dzikich), poprzez ich sterylizację i kastrację, realizują:

1) Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt przebywających w Schronisku,

2) organizacje pozarządowe, poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi ( dzikimi) , w tym ich dokarmianie,

3) Wydział, poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego obejmującego opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez przeprowadzenie działań w zakresie ich ochrony polegających na:

a) zmniejszeniu populacji wolno żyjących kotów poprzez ich sterylizację i kastrację w tym:

- odłowienie i dostarczenie do lecznicy,

- ocenę ogólnego stanu zdrowia - badanie kliniczne i klasyfikacja do znieczulenia,

- przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji,

- odpchlenie i odrobaczenie,

- opiekę po zabiegu,

- oznakowanie po sterylizacji/kastracji,

- odebranie zwierząt po wykonaniu zabiegu i wypuszczenie ich w dotychczasowym miejscu ich bytowania

b) opiece nad wolno żyjącymi kotami miejskimi poprzez ich dokarmianie w okresach utrudnionego dostępu do samodzielnego pozyskiwania pokarmu,

c) promowaniu właściwych postaw człowieka wobec wolno żyjących kotów.

4) Wydział, poprzez przygotowanie i rozpropagowanie apelu do mieszkańców Radomia, w szczególności do zarządców budynków, administratorów nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o pomoc dziko żyjącym kotom, poprzez udostępnienie pomieszczeń piwnicznych głównie w okresie jesienno- zimowym.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań (adopcji) zmierzających do znalezienia jak największej ilości nowych domów dla zwierząt ze Schroniska,

2) Wydział, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Zwierzęta w Radomiu ( http://www.zwierzeta.radom.pl).

§ 8. 1. Odławianie zwierząt z terenu Gminy Miasta Radomia realizuje Straż Miejska.

2. Na terenie Gminy Miasta Radomia odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.

3. Odłowione przez Straż Miejską zwierzęta bezdomne są przewożone do Schroniska.

4. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa

rolnego, o którym mowa w § 5 pkt 2.

§ 9. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dzikich, Gmina Miasta Radomia zapewnia im opiekę weterynaryjną przez przychodnię ,,Zwierzyniec'' z siedzibą w Radomiu ul. Wyścigowa 3E, na podstawie zawartej z nią umowy.

§ 10. Usypianie ślepych miotów przekazywanych do Schroniska przez mieszkańców i pochodzących od zwierząt przebywających w Schronisku, realizuje Schronisko, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

§ 11. 1. Elektroniczne trwałe znakowanie (czipowanie) zwierząt realizuje Schronisko, poprzez obligatoryjne znakowanie elektronicznym transponderem (czipem) zwierząt przyjętych i przebywających w Schronisku oraz ich rejestrację w międzynarodowej bazie danych.

2. Wydział umożliwia właścicielom psów zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Radomia bezpłatne trwałe oznakowanie zwierząt i ich rejestrację. Trwałe oznakowanie polega na wszczepieniu przez lekarza weterynarii elektronicznego identyfikatora pod skórę psa. Identyfikatory dostępne będą dla zainteresowanych właścicieli w wybranych lecznicach weterynaryjnych na terenie Gminy Miasta Radomia, z którymi będzie zawarta umowa na świadczenie usług w tym zakresie.

Oznakowaniu podlegać będą zwierzęta posiadające aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie na podstawie wypełnionego przez właściciela zwierzęcia wniosku o jego oznakowanie i rejestrację - wzór wniosku stanowi Załącznik do Programu.

§ 12. Edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania zwierząt zapewnia:

1) Wydział, poprzez prowadzenie strony internetowej http://www.zwierzeta.radom.pl, działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, znakowania oraz adopcji zwierząt bezdomnych;

2) Schronisko, poprzez przeprowadzanie w obiekcie Schroniska spotkań, pogadanek, prelekcji dla dzieci i młodzieży z radomskich szkół odwiedzających Schronisko;

3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt poprzez organizowanie akcji, konkursów, prelekcji i innych przedsięwzięć w celu zapobiegania bezdomności zwierząt i kształtowania właściwego stosunku do nich.

Rozdział 4.
Finansowanie Programu

§ 13. 1. Koszty realizacji Programu ponosi Gmina Miasta Radomia.

2. Na realizację Programu w 2016 r. przeznacza się środki finansowe pozostające
w budżecie Gminy Miasta Radomia w dyspozycji Wydziału w następującej wysokości:

1) powierzenie realizacji zadania - Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu - 799.000,00 zł,

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt- 94.446,00 zł,

3) opieka nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie - 25.000,00 zł,

4) działania edukacyjne - 1. 000,00 zł,

5) elektroniczne trwałe znakowanie zwierząt - 10.000,00 zł,

6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich - 1.000,00 zł,


Załącznik do Programu: Wzór wniosku o oznakowanie i rejestrację psa

Pieczęć lecznicy

..........................................

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

WNIOSEK O OZNAKOWANIE I REJESTRACJĘ PSA

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i Nazwisko :.............................................................................................................................

2. Adres zamieszkania:......................................................................................................................

3. Adres przetrzymywania psa:.........................................................................................................

4. Telefon kontaktowy / e-mail:..........................................................................................................

II. DANE PSA

1. Imię:.................................................................6. Rasa: ........................................................

2. Umaszczenie:.................................................7. Data urodzenia / wiek: ...........................

3. Płeć: ..............................................................8. Nr mikroprocesora: .................................

4. Znaki szczególne (np.tatuaż)........................

5. Sierść: krótka ?, długa ?, kręcona ?

Nr transpondera (naklejka)

III. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 - tj. z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym wniosku, w celu ich umieszczenia w bazie danych: ,,Rejestr oznakowanych zwierząt przetrzymywanych na terenie Gminy Miasta Radomia", prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia oraz ich przekazanie do międzynarodowej bazy danych o właścicielach oznakowanych zwierząt, zrzeszonej w EUROPETNET. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania.

....................................

(podpis wnioskodawcy)

infoRgrafika

Informacja dla Wnioskodawcy

1) Na podstawie niniejszego wniosku Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, dokonuje rejestracji psa

2) Wnioskować o rejestrację może właściciel zwierzęcia lub osoba przez niego upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

3) Otrzymany przy oznakowaniu psa kod kreskowy mikroprocesora należy wkleić do książeczki zdrowia psa.

4) Do niniejszego wniosku można dołączyć zdjęcie psa na nośniku elektronicznym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »