| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/112/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1445; zm.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej może przyznawać, w formie pieniężnej, jednorazowe stypendia za szczególne osiągnięcia , zwane dalej "stypendiami", dla:

1) najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, kończących się egzaminem dojrzałości,

2) laureatów konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych lub innych związanych z nauką w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym.

§ 2. 1. Stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 może otrzymać jeden, najlepszy absolwent ze szkoły, przy czym zespół szkół traktowany jest jako jedna szkoła.

2. Przy wyborze kandydata na najlepszego absolwenta uwzględnia się:

a) średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

b) uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przez cały okres uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej,

c) zaangażowanie w życie społeczne szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.

§ 3. 1. Stypendia, o których mowa w § 1 pkt 1 przyznaje Zarząd Powiatu na podstawie wniosku dyrektora szkoły, do którego dołączona jest pozytywna opinia rady pedagogicznej szkoły oraz samorządu uczniowskiego.

2. Stypendia, o których mowa w § 1 pkt 2 przyznaje Zarząd Powiatu z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły.

§ 4. 1. Wnioski o stypendia należy składać do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy czym:

- wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 - najpóźniej na dziesięć dni,

- wnioski, o których mowa w § 1 pkt 2 - najpóźniej na jeden miesiąc,

przed planowanym terminem ich wręczenia.

2. Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium, o którym mowa w:

a) § 1 pkt 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) § 1 pkt 2 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa na dany rok uchwała budżetowa.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do określenia na każdy rok budżetowy wysokości środków finansowych na stypendia w poszczególnych kategoriach, o których mowa w § 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Stanisław Rafalik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/2016
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2016 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE
STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA

I. Wnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................

na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Nr ……………. Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia ……………… w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

wnoszę o przyznanie stypendium

dla ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

( imię i nazwisko absolwenta, nazwa szkoły, którą ukończył)

II. Dane osobowe i teleadresowe kandydata do stypendium:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

.............................................................................................................................................

III. Uzasadnienie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................

IV. Przewidywany termin i miejsce wręczenia stypendium

………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………… (miejscowość i data) (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

Załączniki:

1. Opinia Rady Pedagogicznej.

2. Opinia Samorządu Uczniowskiego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/2016
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2016 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE
STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
wnoszę o przyznanie stypendium
wnoszę o przyznanie stypendium

I. Wnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Nr ……………… Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia ………………………… w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

wnoszę o przyznanie stypendium

dla laureata ……………………………………………………………………………...................

(nazwa wydarzenia)

II. Dane osobowe i teleadresowe kandydata do stypendium w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych lub innych związanych z nauką:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Uzasadnienie, zawierające opis osiągnięć:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Przewidywany termin i miejsce wręczenia stypendium

…………………………………………………………………………………………..

…………………………….....………………………………..............

( miejscowość i data)(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Sołtys

radca prawny, doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, trener, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »