| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9.115.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały XVII/101/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo - z powodu istotnego naruszenia:

- art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w związku z art. 6m ust. 1a tej ustawy i uchwałą nr XVII/99/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

- art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r, poz. 1114, Dz. U z 2016 r. poz. 352) i załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 113).

§ 2. Od niniejszej uchwały służy Gminie Baranowo prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.


Uzasadnienie

W dniu 5 kwietnia 2016 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo. W/w uchwała stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podlega nadzorowi izby.

Kolegium ustaliło i zważyło, co następuje.

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy Baranowo działając na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Baranowo, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

W załączniku Nr 1 do Uchwały w części B. Obowiązek złożenia deklaracji Rada Gminy w wierszu Korekta deklaracji wprowadziła uregulowanie dotyczące okresu, którego korekta dotyczy od…..do……. (miesiąc i rok - miesiąc i rok). W ocenie organu nadzoru takie uregulowanie nie ma oparcia w obowiązującej ustawie.

Należy podkreślić, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty stosownie do art. 6m ust. 2 ustawy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Właściciel nieruchomości nie musi z góry określać, jakiego okresu korekta będzie dotyczyła.

Uregulowanie to, jako nieznajdujące oparcia w obowiązujących przepisach prawa należy wyeliminować z obrotu prawnego.

Ponadto w zał. Nr 1 do Uchwały w częściach: F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca właścicieli nieruchomości zamieszkałych i G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku Uchwała - nie zawiera pozycji: wysokość opłaty.

O tym, że deklaracja winna zawierać takie dane stanowi art. 6m ust. 1a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zgodnie z tym przepisem deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy także mieć na uwadze Uchwałę Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Wzór deklaracji powinien być odwzorowaniem ustalonych w tej uchwale stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W § 3 przedmiotowej Uchwały Rada Gminy postanowiła, że deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele mogą złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej zwanej dalej ePUAP. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U z 2013r. poz. 262 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odnosząc się do tego zapisu, którego kompetencja dla organu stanowiącego wynika z art. 6n ust. 1 pkt 2 Kolegium Izby stwierdziło istotne naruszenie prawa. Bowiem na mocy tego przepisu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego - warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z tymi przepisami uchwała powinna określić warunki i tryb składania deklaracji, w szczególności:

- ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- sposób przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Rada Gminy Baranowo podejmując uchwałę nie określiła jednak układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi ma być zgodny z przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych podmiotów.

Z art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wynika, że w przypadku gdy w przepisach prawa został wskazany organ właściwy do określenia wzoru dokumentu, organ ten udostępnia na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym formularz elektroniczny umożliwiający wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z kolei z załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności… wynika, iż do definiowania układu informacji i powiązań między nimi stosuje się formaty danych:

- XML- Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej;

- XSD - Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML;

- GML- Język Znaczników Geograficznych;

- RNG Język schematów do języka XML.

§ 3 Uchwały określający możliwość złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej /ani żaden inny przepis przedmiotowej uchwały/ nie zawiera układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z powyżej wskazanymi przepisami. A zatem Rada Gminy Baranowo nie wypełniła wymogów delegacji ustawowej wynikającej z art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czym w sposób istotny naruszyła te przepisy prawa.

Organ nadzoru wskazuje, iż badana uchwała jest aktem prawa miejscowego adresowanym do ogółu podmiotów, obowiązujący powszechnie na danym terenie. W związku z tym postanowienia uchwały powinny być na tyle spójne, precyzyjne i czytelne, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, a regulacje w niej zawarte powinny w sposób pełny i kompleksowy wyczerpywać delegacje nałożone przez ustawodawcę.

Mając powyższe na uwadze badana uchwała nie mogła się ostać w obrocie prawnym. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło nieważność jej zapisów postanawiając, jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »