| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.182.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 czerwca 2016r.

zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/305/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk" (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7424) zmienionej uchwałą Nr III.32.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2081) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Uznaje się za ważne działania na rzecz mińskich rodzin.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Program dotyczy rodzin (w tym rodzin zastępczych), zamieszkałych w Mińsku Mazowieckim, bądź wskazujących w zeznaniu podatkowym Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania, niezależnie od ich sytuacji materialnej:

1) wielodzietnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, mogących nabyć uprawnienia do posiadania Mińskiej Karty Dużej Rodziny;

2) posiadających dziecko w wieku od 1 do 6 roku życia, w zakresie dostępu dziecka do powszechnej nauki języka angielskiego w domu, żłobku, przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz szkołach językowych, w ramach "Programu edukacyjnego".

2. Rodzic/opiekun prawny z rodzin wielodzietnych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 zachowuje uprawnienia do uczestniczenia w Programie do ukończenia przez najmłodsze lub ostatnie z minimum trójki dzieci 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

3. Dziecko, z rodziny wielodzietnej, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 1 uprawnione do korzystania z Programu nie traci uprawnień do uczestnictwa w nim, odpowiednio do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki, mimo utraty uprawnień do uczestnictwa w Programie przez pozostałe dzieci z danej rodziny.

4. W przypadku, gdy rodzicom/opiekunom prawnym z rodziny wielodzietnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 urodzi się dziecko lub zostanie przyjęte w ramach rodziny zastępczej lub przysposobienia, dziecko nabywa prawo do uczestnictwa w Programie, mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.";

3) w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:

tworzenie dobrych warunków do rozwoju każdego dziecka.";

4) w § 3 ust. 2:

- po pkt. 1) dodaje się pkt. 1a) w brzmieniu:

określenie przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki rodzaju materiałów edukacyjnych dla zasad realizacji "Programu edukacyjnego". Istotą programu jest zapewnienie mińskim dzieciom materiałów do nauki języka angielskiego. Tryb, sposób i zakres udostępniania tych materiałów podmiotom "Programu edukacyjnego" Burmistrz Miasta określi w trybie zarządzenia. W ramach realizacji "Programu edukacyjnego" rodziny, żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne i szkoły językowe otrzymają nieodpłatnie materiały edukacyjne.",

- pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

współpracę z rodzicami, żłobkami, przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi, szkołami językowymi oraz innymi instytucjami edukacyjnymi w realizacji promocji i wsparcia Programów, o których mowa w § 2;";

5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wprowadza się dla członków rodzin wielodzietnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, niżej określony katalog ulg:";

6) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"Program edukacyjny", o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2, będzie realizowany w następujący sposób:

1) informacja o dostępności dziecka do powszechnej nauki języka angielskiego w domu będzie skierowana do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od 1 do 6 roku życia i będzie ogłaszana w cyklu kwartalnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, w gazecie samorządowej MIM oraz w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie miasta;

2) w celu otrzymania materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne i szkoły językowe na terenie miasta Mińsk Mazowiecki mogą przystąpić do realizacji "Programu edukacyjnego", o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2, składając uprzednio deklarację, w której zobowiążą się do sporządzenia sprawozdania z jego realizacji po upływnie roku od otrzymania materiałów, wskazującego liczbę dzieci nim objętych. Wzór deklaracji zostanie określony w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1a;

3) w celu otrzymania materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku od 1 do 3 roku życia nie uczęszczającego do żłobka, przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły językowej, o których mowa w pkt. 2, złoży w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki wniosek, a także dokumenty potwierdzające prawo do otrzymania tych materiałów. Wzór wniosku oraz rodzaj dokumentów zostaną określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1a.";

3) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

Przedsiębiorcy i instytucje, nie będące miejskimi jednostkami organizacyjnymi działające na terenie miasta Mińsk Mazowiecki mogą przystąpić do realizacji Programu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, wypełniając uprzednio deklarację, w której określą zakres i wysokość proponowanych ulg. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu;

2. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpią do Programów, o których mowa w § 2, oraz o zakresie i wysokości ulg stosowanych przez nie w zakresie Programu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, będzie publikowana na stronie internetowej Miasta.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niżej wymienionych przepisów, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 roku:

1) § 2 ust. 1 pkt 2

2) § 3 ust. 2 pkt 1a

3) § 3 ust. 2 pkt 5

4) § 5 ust. 4

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »