| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.317.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późn zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Stanisławów przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 10 lipca 2013 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie została przedłożona uchwała Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:

Jako podstawę prawną podjęcia uchwały Rada Gminy Stanisławów wskazała m.in.:

- art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wg którego w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia uchwały "Rada gminy, w drodze uchwały: 1/ dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty",

- art. 6k ust. 3 ww. ustawy, który stanowi, że "Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny".

- art. 6j ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, w myśl którego "W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1/ liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (…) oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1",

§ 1 uchwały stanowi, cyt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość".

W § 2 badanej uchwały Rada Gminy Stanisławów ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio na poziomie 6 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny i 20 zł w przypadku ich nieselektywnego zbierania i odbioru.

Zgodnie z postanowieniem § 4 "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku."

Z powyższych zapisów uchwały wynika, iż Rada Gminy Stanisławów nie określiła w sposób czytelny i jednoznaczny metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustaliła ona natomiast wysokość stawek tej opłaty. W ocenie Kolegium działanie takie jest sprzeczne z cyt. wyżej art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Użycie w tym przepisie funktora koniunkcyjnego "oraz" oznacza, że Rada Gminy dokonując wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednocześnie ustala stawkę takiej opłaty. Jako że wymienione elementy normy pozostają w stosunku koniunkcji, oznacza to, że muszą być spełnione łącznie, aby uznać akt za poprawny pod względem jurystycznym. Brak którejś z wymienionych przesłanek obarcza akt wadą uniemożliwiającą pozostawienie go w obrocie prawnym. Brzmienie tego przepisu jest na tyle jasne, że nie nastręcza trudności interpretacyjnych. Tak więc zgodnie z regułą interpretatio cessat in claris, jeżeli wykładania gramatyczna i językowa jest wystarczająca kończy się wykładnię i nie prowadzi się dalszej.

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Stanisławów powinna w uchwale podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określić stawki tej opłaty.

Ponadto Kolegium zauważa, iż wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty jest ustanowieniem aktu prawa miejscowego, gdyż zawiera normy prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, które adresowane są do każdego mieszkańca gminy znajdującego się w określonej w tej normie sytuacji. W związku z powyższym stosownie do przyjętego orzecznictwa, w tym sądowego np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt SA/Gd 2949/94 z dnia 6 czerwca 1995 r.) uchwała regulująca kwestie dotyczące wyboru metody ustalenia w/w opłaty oraz określenia jej stawki powinna być sformułowana w sposób jasny, wyczerpujący i uniemożliwiający stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Badana uchwała nie spełnia tego wymogu, gdyż zapisy § 1 pozostawiają luz interpretacyjny.

W trakcie posiedzenia Kolegium, uczestniczący w nim Wójt Gminy Stanisławów, przedłożył uchwałę Nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Stanisławów podjętą 23 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w której Rada określiła metodę ustalenia w/w opłaty i jej stawki uchylając równocześnie uchwałę Nr XXI/108/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Nowa uchwała "wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego".

Kolegium oceniając legalność uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku wzięło pod uwagę fakt, iż w dniu podjęcia rażąco naruszała ona prawo i jako akt prawa miejscowego nakładający na mieszkańców pewne obowiązki nie mogła wywoływać żadnych skutków, a uchylająca ją uchwała Rady podjęta 23 lipca 2013 r. wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Stwierdzając nieważność badanej uchwały za skutkiem ex tunc uznało ono, iż brak określenia przez Radę Gminy Stanisławów metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób istotny narusza art. 6k ust 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W tym stanie faktycznym i prawnym, orzekło ono jak w sentencji.

Przewodniczący Kolegium


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »