| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Gminy Zębowice

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Zębowice

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Zębowice, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia wraz z pouczeniem. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do składanej deklaracji o której mowa w § 1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy spokojnej starości,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe - w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza Gminą,

g) zakłady pracy - w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej Gminie,

3) kopia faktury za zużycie wody bądź odprowadzenie ścieków na terenie posesji.

§ 3.

Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w Urzędzie Gminy w Zębowicach.

§ 4.

Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest obowiązany dołączyć kopię tej umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.

Właściciele nieruchomości, którzy w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie zamieszkują swojej nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Zębowice deklarację, o której mowa w §1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia przybycia do tego lokalu.

§ 6.

W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zębowice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice


Gabriela Buczek


Załącznik do Uchwały Nr XIX/178/2012
Rady Gminy Zębowice
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »