Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z poźn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki (netto) opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Olesna na prowadzenie powyższej działalności na terenie Gminy Olesno.

1. W zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia:

1) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 80 l - 27,50 zł;

2) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 120 l - 32,00 zł;

3) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 240 l - 60,00 zł;

4) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 1100 l - 133,00 zł.

2. przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się niższe górne stawki opłat, o których mowa w punkcie 1, w wysokości:

1) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 80 l - 13,80 zł;

2) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 120 l - 16,00 zł;

3) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 240 l - 30,00 zł;

4) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 1100 l - 67,00 zł;

5) za jednorazowy odbiór odpadów pojemnika z "żółtą klapą" 240 l - 11,60 zł;

3. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w zależności od ilości od stacji zlewnej:

Odległość od stacji zlewnej

Górna stawka opłaty za 1 m3 (netto)

do 7 km

17

od 8 - 15 km

20,2

powyżej 15 km

24,4

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/105/11Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Olesno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Olesno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Piotr Antkowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe