Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/524/14 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poźn.zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Kluczbork;

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, właściwy dokument potwierdzający aktualny status prowadzonej działalności gospodarczej;

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

2. Deklarację należy złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszej osoby;

2) 14 dni od powstania na nieruchomości niezamieszkałej pierwszych odpadów;

3) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji;

4) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej strony internetowej Urzędu lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -" ePUAP" na adres: /7646mtsjeh/skrytka.

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235 z późn.zm.).

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

4. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1, określony jest w formacie danych XML.

5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokument XML, o którym mowa w ust. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 5. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości byli zobowiązani złożyć w terminie do dnia 15 marca 2013 r.

2. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub kserokopię ostatniego dowodu wpłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 7. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXVII/301/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

2) Uchwała Nr XXIX/315/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

3) Uchwała Nr XXXVI/392/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/524/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/524/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/524/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/524/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/524/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/524/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe