Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIX/318/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na powstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (j.t Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 600 - Transport i łączność, § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. o kwotę 180.232 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 180.232 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację projektu pn. "Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Bukowie".

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 1103 O w Namysłowie ul.Sycowska.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Młokicie.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wilków.

6. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 147.000 zł.

7. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 465.000 zł.

8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 168.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na montaż windy do budynku przy Pl. Wolności 1.

9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 110.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na montaż windy przy budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń piwnicy w budynku starostwa w celu przystosowania ich na potrzeby archiwum.

11. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność o kwotę 14.872 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

12. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 750 - Administracja publiczna, § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 10.550 zł.

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 6.500 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

14. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 33.000 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

15. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje celowe.

16. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.000 zł, w całości dotacje na zadania bieżące.

17. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 72.322 zł.

18. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 758 - Różne rozliczenia, § 0920 - pozostałe odsetki, o kwotę 50.000 zł.

19. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, § 0690 - wpływy z różnych opłat o kwotę 9 zł.

20. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

21. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 90.000 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na dostosowanie holi i pracowni, mieszczących się w I LO do obowiązujących standardów.

22. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.220 zł.

23. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 2.220 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

24. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 14.007 zł.

25. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 251.279 zł, w całości rezerwa ogólna.

26. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 21.518 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

27. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 710 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

28. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 21.000 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

29. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 21.000 zł, w całości dotacje na zadania bieżące.

30. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2014 roku w dziale 921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe.

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 10 "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego


Roman Półrolniczak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/318/2014
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 11 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe