| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Albert Wiench


Załącznik do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Gminy Łubniany
z dnia 30 marca 2015 r.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁUBNIANYNA ROK 2015

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Podmiocie - należy przez to rozumieć P.W. "ZAMEX" Dorota Kufel, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. F. Wyciślika 3, która świadczy usługi na podstawie zawartej umowy z Gminą Łubniany, prowadząca działalność w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych;

2) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w Miedarach, przy ul. 1-Maja 76, prowadzone przez Panią Dorotę Kufel;

3) Zakład leczniczy dla zwierząt - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń z s. 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 32, który świadczy usługi na podstawie zawartej umowy z Gminą Łubniany, prowadzący całodobową działalność w zakresie opieki weterynaryjnej dla zwierząt;

4) Programie, należy przez to rozumieć "Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015".

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Łubniany, za pośrednictwem Urzędu Gminy Łubniany. Realizatorami Programu są:

1) Schronisko;

2) Podmiot działający na zlecenie Wójta Gminy Łubniany w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych;

3) Zakład leczniczy dla zwierząt;

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy Łubniany i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubniany.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubniany oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt przez ich interwencyjne odławianie i zapewnienie im miejsca w Schronisku, a następnie obligatoryjną sterylizację lub kastrację przyjętych zwierząt przez Schronisko;

2) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym poprzez poszukiwanie dla nich nowych właścicieli
i w przypadkach zdarzeń drogowych zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej;

3) edukacja mieszkańców gminy Łubniany w zakresie opieki nad zwierzętami oraz propagowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka wobec zwierząt.

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy Łubniany realizuje:

1) Gmina Łubniany poprzez zlecanie Podmiotowi zadania interwencyjnego odławiania i transportu zwierząt bezdomnych do Schroniska;

2) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt po 14 dniach od przyjęcia do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;

3) organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Łubniany poprzez realizację zadań publicznych obejmujących odławianie oraz sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych z terenu gminy Łubniany;

4) prowadzenie działań mających na celu trwałe znakowanie mikrochipami psów, będących własnością mieszkańca gminy Łubniany.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Łubniany realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Podmiot;

2) zdeklarowane organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. 1. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Łubniany realizuje Gmina Łubniany poprzez:

1) prowadzenie bazy danych gospodarstw rolnych, których właściciele zdeklarowali się do współpracy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi;

2) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich w przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub przekazane są na podstawie decyzji Wójta Gminy Łubniany;

3) podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ustalenie właściciela lub znalezienie nowego właściciela zwierzęcia gospodarskiego.

2. Umieszczanie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym obywać się będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu.

3. Zwierzęta gospodarskie w wyjątkowych sytuacjach umieszczane będą w gospodarstwie rolnym, które umiejscowione jest na terenie m. Łubniany przy ul. Kościelnej 25.

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest przez:

1) ustalenie miejsc ich bytowania na podstawie zgłoszeń sołtysów danej wsi Gminy Łubniany;

2) Gmina Łubniany poprzez dokarmianie w miejscach ich bytowania w okresie zimowym tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, obejmujące zakup i wydawanie karmy zdeklarowanym organizacjom pozarządowym realizujących zadania obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi współpracującymi z Gminą Łubniany lub opiekunom społecznym zwierząt, którzy złożyli wniosek i zdeklarowali pomoc w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizuje Zakład leczniczy dla zwierząt. Opieka weterynaryjna w niniejszym zakresie będzie zlecana przez Gminę Łubniany Zakładowi leczniczemu dla zwierząt na podstawie zasadnych zgłoszeń.

§ 9. Zadanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych w uzasadnionych przypadkach realizuje Schronisko lub Zakład leczniczy dla zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii ww. czynności.

Rozdział 5.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Gmina Łubniany poprzez współpracę z zdeklarowanymi organizacjami pozarządowymi, które zajmują się zadaniami w zakresie prowadzenia akcji adopcyjnych i jej promujących;

3) Gmina Łubniany poprzez prowadzenie bazy danych osób zainteresowanych adopcją zwierząt bezdomnych.

§ 11. W przypadku, gdy dany mieszkaniec gminy Łubniany zadeklaruje, że przyjmie zwierzę do swojego gospodarstwa na czas ustalania i potwierdzenia jego bezdomności oraz zanim zostanie ono umieszczone w Schronisku, Gmina Łubniany może pokryć 100% kosztów związanych z niezbędnymi zabiegami weterynaryjnymi zapewnionymi temu zwierzęciu. Gmina Łubniany może również zaproponować pomoc w postaci dostarczenia karmy przeznaczonej dla czasowo zaadoptowanego zwierzęcia.

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Gmina Łubniany w ramach Programu prowadzi we współpracy z zdeklarowanymi organizacjami pozarządowymi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych. Realizacja polega na:

1) prowadzeniu działań promujących sterylizację lub kastrację zwierząt domowych;

2) promocji prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubniany.

Rozdział 7.
ZNAKOWANIE ZWIERZĄT

§ 13. W celu zapobiegania powstawania problemu bezdomności zwierząt wprowadza się na terenie gminy Łubniany trwałe znakowanie psów poprzez wszczepianie identyfikatorów elektronicznych tzn. mikrochipów. Koszty znakowania zwierząt w zakresie Programu pokrywa Gmina Łubniany pod warunkiem, że zwierzę jest własnością mieszkańca gminy Łubniany. Dane właścicieli psów i ich zwierząt zebrane na podstawie realizacji niniejszego paragrafu będą umieszczane w ogólnopolskiej bazie danych związanej z rejestracją i identyfikacją zwierząt. Znakowanie zwierząt odbywa zgodnie z poniższymi zasadami:

1) Gmina zawiera stosowną umowę z uprawnionym podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność obejmującą usługi weterynaryjne w zakresie elektronicznego znakowania psów i przekazuje mu nabyte identyfikatory elektroniczne;

2) Wszczepianie elektronicznego identyfikatora odbywa się na podstawie złożonego wniosku przez właściciela psa w zakresie zabiegu znakowania psa identyfikatorem elektronicznym na koszt Gminy Łubniany. Wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Programu składa się bezpośrednio podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dodatkowym warunkiem przed wykonaniem zabiegu znakowania zwierzęcia jest okazanie przed zabiegiem jego aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie;

3) Płatności odnośnie znakowania zwierząt oraz czynności związane z umieszczaniem informacji w ogólnopolskiej bazie danych związanej z rejestracją i identyfikacją zwierząt odbywają się na podstawie zapisów umowy zawartej w przedmiotowym zakresie.

Rozdział 8.
FINANSOWANIE PROGRAMU I DODATKOWE INFORMACJE

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Łubniany, a ich wysokość wynosi 40.000,00 zł, a w tym:

1) 10.000,00 zł - na odławianie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w Schronisku wraz z niezbędną opieką;

2) 3.500,00 zł - na całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych biorących udział w zdarzeniach drogowych oraz na inne usługi weterynaryjne niezbędne przy realizacji Programu;

3) 500,00 zł - na dokarmianie zwierząt;

4) 1.000,00 zł - na inne opłaty związane z realizacją Programu;

5) 25.000,00 zł - koszty związane z rejestracją i identyfikacją psów.

§ 15. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.

§ 16. Koszty zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych trafiających do Schroniska pokrywa Schronisko w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przyjęcie zwierząt bezdomnych.

§ 17. Nagłe zdarzenia i przypadki w zakresie Programu zgłasza się:

1) w godzinach pracy Urzędu Gminy Łubniany pod numerem telefonu 774 270 576 lub 774 270 533;

2) po godzinach pracy Urzędu Gminy Łubniany pod numerem telefonu 600 035 332 - dostępny całodobowo;

3) służbom działającym całodobowo tj. Policji i Straży Pożarnej - wyłącznie w przypadkach zwierząt bezdomnych biorących udział w zdarzeniach drogowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »