Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póź. zm.[1])) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewozu uczniów do szkół.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/91/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś


Krystian Flegel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

530,00

636,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

954,00

1060,00

powyżej 9 i poniżej 12

1219,00

1273,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita / w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1909,00

1909,00

15

1909,00

1909,00

Trzy osie

12

19

1909,00

1909,00

19

25

2121,00

2121,00

25

2333,00

2333,00

Cztery osie i więcej

12

29

2333,00

2333,00

29

31

2333,00

2560,00

31

2333,00

2560,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu na środowisko

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

od 3,5 i poniżej 12

1431,00

1485,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/73/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1060,00

1060,00

18

25

1273,00

1273,00

25

31

1485,00

1485,00

31

1750,00

2023,00

Trzy osie i więcej

12

40

1877,00

1877,00

40

2344,00

2660,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/73/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

784,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/73/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy/ w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

530,00

530,00

18

25

636,00

636,00

25

742,00

742,00

Dwie osie

12

28

742,00

742,00

28

33

954,00

954,00

33

38

1188,00

1380,00

38

1569,00

1803,00

Trzy osie i więcej

12

38

1187,00

1187,00

38

1273,00

1380,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/73/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatku od autobusu

Ilość miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

mniejszej niż 22 miejsca

1060,00

1060,00

równej lub większej niż 22 miejsca

1697,00

1697,00


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz 528, 699, 774, 1045, 1283.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe