Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) danych o nieruchomościach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) informacji w sprawie podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6) deklaracji na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7) danych o nieruchomościach rolnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8) danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

9) informacji w sprawie podatku leśnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

10) deklaracji na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

11) dane o nieruchomościach leśnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

12) dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Traci moc uchwała uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zmieniona Uchwałą Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 listopada 2011 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rafał Kupke

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe