Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( tekst jedn. z 2015r. poz. 1515), w związku z art .15 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn.;Dz. U. z 2014 r. poz. 849, zm. z 2015r. poz. 528, zm. Dz. U. poz. 774, zm. Dz. U poz. 699, zm. Dz. U. poz. 1045 i poz. 1283), Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VI/31/2015 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzenniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe