Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8, art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
( Dz. U. Nr 61, poz. 710), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznych diet przysługujących radnemu, biorąc pod uwagę pełnioną funkcję :

1) przewodniczącemu Rady Gminy- 91 % max. wysokości diety przysługującej radnemu gminy w ciągu miesiąca;

2) wiceprzewodniczącemu Rady Gminy - 55 % max. wysokości diety przysługującej radnemu gminy w ciągu miesiąca;

3) przewodniczącemu komisji Rady Gminy- 37 % max. wysokości diety przysługującej radnemu gminy w ciągu miesiąca;

4) radnemu, będącemu członkiem więcej niż jednej komisji Rady - 32 % max. wysokości diety przysługującej radnemu gminy w ciągu miesiąca;

5) radnemu, będącemu członkiem jednej komisji lub nie będącemu członkiem żadnej komisji
- 27 % max. wysokości diety przysługującej radnemu gminy w ciągu miesiąca.

2. Maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca, o której mowa w § 1, stanowi kwotę równą połowie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2030).

3. Diety obliczone według podanych wyżej zasad zaokrągla się do pełnych złotych, poprzez
opuszczenie groszy.

4. W przypadku, jeśli dieta przysługuje radnemu z dwu lub więcej tytułów wskazanych
w ust. 1, wypłaca się jedną dietę wg najwyższego wskaźnika.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub pełnienia funkcji, przyjmując że za jeden dzień pełnienia obowiązków radnego przysługuje 1/30 diety.

6. Sposób obliczania diety określony w ust. 5 stosuje się również w przypadku upływu kadencji.

§ 2. 1. Ustala się wysokość miesięcznych diet dla sołtysów poszczególnych wsi z tytułu wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji, wg poniższych przedziałów :

1) do 400 mieszkańców w sołectwie - w wysokości 350,00 zł;

2) od 401 do 600 mieszkańców w sołectwie - w wysokości 400,00 zł;

3) od 601 do 1000 mieszkańców w sołectwie - w wysokości 450,00 zł;

4) powyżej 1000 mieszkańców w sołectwie - w wysokosci 500,00 zł.

2. W przypadku rezygnacji sołtysa lub odwołania go z pełnionej funkcji, sołtys zachowuje
w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do liczby dni sprawowania funkcji, przyjmując, że za jeden dzień pełnienia obowiązków przysługuje 1/30 diety.

3. Sposób obliczenia wysokości diety określony w ust. 2 stosuje się również w przypadku gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub zakończy w trakcie miesiąca.

4. W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków z uwagi na nieobecność w sołectwie, zobowiązany jest powiadomić o tej sytuacji Wójta Gminy. W takim przypadku wysokość diety będzie ustalana w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których obowiązki te były wypełniane, przyjmując, że za jeden dzień pełnienia obowiązków przysługuje 1/30 diety.

§ 3. 1. Ustala się następujące potrącenia :

1) dla radnych:

a) za nieobecność na posiedzeniu Komisji - 25 %

b) za nieobecność na sesji, z zastrzeżeniem lit. c - 50 %,

c) za nieobecność na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym - 25 %;

2) dla sołtysów - za nieobecność na sesji - 25 %.

2. Potrąceń nie dokonuje się :

1) w przypadku nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, spowodowanej
wyjazdem służbowym na polecenie Przewodniczącego Rady;

2) w przypadku nieobecności sołtysa na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

§ 4. Diety wypłacane są do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie zestawienia opracowanego przez Biuro Rady.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 6. Traci moc uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe