Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 253/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz.1445, poz. 1890), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2 , art. 216 , art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 ogółem o kwotę 2.700 zł

1) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.700 zł

a) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 2.700 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.700 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.700 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.700 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 ogółem o kwotę 2.700 zł

1) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.700 zł

a) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 2.700 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.700 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.700 zł

§ 2. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016 WYNOSI:

1. DOCHODY OGÓŁEM: 74.774.342 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 65.337.112 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.671.531 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 56.500 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 121.014 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 164.300 zł

2) Dochody majątkowe: 9.437.230 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 519.000 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5.553.992 zł

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 410.500 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 8.185.077 zł; z tego:

1) Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (§ 952): 2.582.522 zł

2) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - PROW (planowany deficyt w 2016 r.) (§ 952): 3.000.000 zł

3) Kredyt na finansowanie wydatków na wkład własny w realizacji projektów finansowanych z budżetu środków europejskich (PROW i RPO WO) (§ 952): 1.275.463 zł

4) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 1.327.092 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 80.376.897 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.530.539 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.423.639 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.839.263 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.584.376 zł; w tym: rezerwy ogółem: 1.113.328 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 447.908 zł; rezerwy celowe: 665.420 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.687.142 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 753.926 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.825.935 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 58.759 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2016: 166.634 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 368.430 zł

2) Wydatki majątkowe: 17.846.358 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 16.646.114 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 11.736.313 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.200.244 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 67.214 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 135.000 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 100.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 30.000 zł

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.582.522 zł; z tego:

1) Spłata w 2016 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 834.737 zł

2) Spłata w 2016 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 1.312.071 zł

3) Spłata w 2016 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

4) Spłata w 2016 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wicestarosta Strzelecki


Janusz Żyłka


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Waldemar Gaida


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Kazimierz Kubal


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Jan Zubek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe