| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 685/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej "Wojewodą", a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów zwaną dalej "Beneficjentem" w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „ Wojewodą ”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów zwaną dalej „ Beneficjentem ” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

I. Podstawa prawna porozumienia

• art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675),
• art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206, z 2010r. Nr 40, poz. 230),
• art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz. 1041),
• art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Beneficjent przejmuje obowiązek, zwany dalej „zadaniem”, utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2011 r., położonych na terenie gminy Sędziszów, a w szczególności:

- konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych,

- pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych.

Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci - nie związanych z pochówkami w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 ze zm.) .

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

Warunki realizacji porozumienia

§ 2. 1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację w całości na konto dochodów budżetu Beneficjenta na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

2. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych oraz stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy.

3. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oraz stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego usytuowanych na terenie Gminy polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta oraz wizytacji tych obiektów w terenie.

§ 3. Beneficjent zobowiązany jest do:

1)zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej zadania.

2)dokonania wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

3)zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania.

4)efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji,

5)bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji,

6)prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

7)przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwartalnej informacji o przebiegu realizacji zadania (począwszy od II kwartału) w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,

8)na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego związane z wprowadzaniem zmian (usuwanie starych i stawianie nowych pomników nagrobnych lub nowych tablic informacyjnych) należy uzyskać zgodę Wojewody Świętokrzyskiego.

Zgoda na w/w prace może być wydana po przedłożeniu: dokumentacji fotograficznej obiektu obrazującej jego stan techniczny, projektu nowego urządzenia obiektu, uproszczonego kosztorysu oraz zgody Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską.

9)przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2012 roku, rozliczenia końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie dokumentów, wynikających z przyjętych procedur zlecania robót umowy, zlecenia, rachunki, faktury, protokoły odbioru prac oraz kserokopie dowodów zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku dokonania zmian w urządzeniu obiektu (cmentarza, grobu) należy dołączyć dokumentację fotograficzną.

§ 4. 1. Wykorzystanie przyznanej dotacji na 2011 rok winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku..

2. Udzielona dotacja nie wykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) .

3. Wojewoda zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku:

- nie poddania się przez Beneficjenta na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3,

- nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w § 3 pkt. 8 i 9.

§ 5. Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody zobowiązań przekraczających wysokość dotacji, określonej w § 1 ust. 2.

III. Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

4. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

5. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz po jednym dla: Wydziału Organizacji i Kadr oraz Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Burmistrz
mgr inż. Wacław Szarek
.....................................
Beneficjent

Wojewoda Świętokrzyski
Bożentyna Pałka-Koruba
.....................................
Wojewoda

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »