| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XXXIX / 328 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r Nr 95,poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała:

1. Określa zasady ustalania, poboru, terminy płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej, pobieranej na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, zdefiniowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zwanych dalej „opłatą targową”,

2. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określa inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenie za jej inkaso.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny:

1. Za sprzedaż ze stołu, straganu, skrzynki, itp.:

a) do 1,00 m długości – 8,50 zł

b) do 2,50 m długości – 14,00 zł

c) do 5,00 m długości – 19,00 zł

d) powyżej 5,00 m długości – 24,00 zł

2. za sprzedaż z samochodu, przyczepy, naczepy – 23,00 zł

3. za sprzedaż z koszyka, z ręki – 4,00 zł

§ 3. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż towarów i usług prowadzoną na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny podczas imprez, festynów i kiermaszów organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Sitkówka-Nowiny oraz jednostki organizacyjne tej gminy.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa,

2. Inkaso opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach,

3. Poboru opłaty targowej dokonuje się z zastosowaniem druków opłaty targowej,

4. Pobrane kwoty opłaty targowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach przekazuje w całości za okresy miesięczne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, w terminie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

5. Inkasent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pobrane należności podatkowe, aż do czasu ich wpłacenia na rachunek bankowy.

§ 7. Za inkaso opłaty targowej ustala się dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynagrodzenie w wysokości 70% pobranej i terminowo wpłaconej na rachunek bankowy opłaty targowej, które będzie wypłacane miesięcznie w terminie 14-tu dni od dnia przedłożenia faktury VAT.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr RG- XV/120/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny

§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 11. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Uzasadnienie do Uchwały Nr RG - XXXIX / 328 / 14
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny inkasentem opłaty targowej będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce – Nowinach.

Ponadto wprowadzono zwolnienia niektórych rodzajów sprzedaży od opłaty targowej, m.in. sprzedaż podczas imprez, festynów i kiermaszów organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Sitkówka-Nowiny oraz jednostki organizacyjne gminy.

Podjęcie niniejszej uchwały o opłacie targowej poza ww. argumentami wynika z ujednolicenia dotychczas obowiązujących przepisów i ich dostosowania do aktualnego stanu prawnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »