| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/252/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U .z 2013r poz. 594 z późn. zmianami) i art 15 ,art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz 849z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Słupi Jędrzejowskiej

1. określa wysokość stawek opłaty targowej,

2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:

1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

a) straganu – 26,00 zł;

b) z wozu konnego – 11,00 zł;

c) samochodu osobowego – 11,00 zł.

d) samochodu ciężarowego – 42,00zł

e) z ręki, wózka ręcznego, kosza, skrzynki – 11,00 zł

f) sprzedaży ziemiopłodów, warzyw i owoców produkcji własnej- 11,00 zł

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi- sołtys wsi Słupia za otrzymaniem dowodu           wpłaty.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 7% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąc za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Słupia Jędrzejowska..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Jędrzejowska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała ma zastosowanie do opłat od 1 stycznia 2015 r

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Machnik


Uzasadnienie

Opłata targowa jest opłatą pobieraną przez gminę w związku z prowadzeniem handlu w wyznaczonych do tego miejscach. Zgodnie z art.15 i 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku. Nadmienić należy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07sierpnia  2014r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r Dz.U. z 2014r  poz. 849) maksymalna stawka dziennej opłaty targowej w 2015 r nie może przekroczyć 767,68 zł. Proponowane stawki opłaty targowej  mieszczą się w granicy  górnej stawki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »