| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Dragacz

z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) ) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art.6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłaty miesięczne za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających w Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie, przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego (określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz za przygotowanie posiłków, bez względu na frekwencję dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, w wysokości:
1) 0,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce,
2) 1,52 zł za wszystkie posiłki, w tym za:
a) śniadanie - 0,30 zł,
b) obiad - 1,07 zł,
c) podwieczorek - 0,15 zł.
2. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających w Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka;
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie obejmują kosztów zajęć dodatkowych a w szczególności nauki języka obcego, zajęć rytmiczno-artystycznych i logopedycznych. Dodatkowe zajęcia organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do tej placówki, pod warunkiem pełnego pokrycia przez nich kosztów tych zajęć.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, stanowi częściowy koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych oraz przygotowania posiłków obliczony z uwzględnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych przy ich przygotowaniu oraz pochodnych od tych wynagrodzeń i wydatków rzeczowych.
§ 2. 1. Ustala się opłatę za dzienną stawkę żywieniową, obejmującą pełne koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków, w wysokości 3,60 zł za wszystkie posiłki.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień.
§ 3. 1. Upoważnia się dyrektora Przedszkola Samorządowego do podejmowania decyzji w sprawie całościowego lub częściowego zwolnienia z opłat wymienionych w §1 w uzasadnionych przypadkach.
2. Zakres świadczeń udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/153/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała ma zastosowanie do opłat wymienionych w §1 ponoszonych w roku szkolnym 2009/2010.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie. Zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (dalej u. o s. o.) rada gminy ustala opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt. 1 wspomnianej ustawy, który stanowi, że przedszkolem publicznym jest przedszkole prowadzące bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, obejmującej wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dziecka od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Świadczeniami Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie ponad podstawę programową są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne (realizowane w czasie pobytu dziecka ponad piątą godzinę dziennie) oraz wyżywienie dzieci. W związku z powyższym niniejsza uchwała Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia przedszkola określa wysokość miesięcznej opłaty ponoszonej przez przedstawicieli ustawowych dziecka za: a)zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających w Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie, przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, b)przygotowanie posiłków, które stanowią częściowy koszt tych świadczeń obliczony z uwzględnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych przy ich przygotowaniu oraz pochodnych od tych wynagrodzeń i wydatków rzeczowych a także za: c)dzienną stawkę żywieniową, która pokrywa pełne koszty zakupu surowców żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków. W placówce prowadzone są tzw. dodatkowe zajęcia (np. nauka języka obcego, zajęcia rytmiczno-artystycznych, logopedyczne), które organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do tej placówki, pod warunkiem pełnego pokrycia przez nich kosztów tych zajęć. Proponowaną wysokość dziennej stawki żywieniowej w wysokości 3,60 zł skalkulowano w oparciu o ponoszone wydatki na zakup żywności w latach poprzednich oraz planowane wydatki na dostawę żywności do przedszkola w roku szkolnym 2009/2010 uwzględniające wzrost cen żywności. Konieczności konkretyzowania w uchwale świadczeń przedszkola ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, za które przedszkole ma prawo pobierać opłaty wynika z realizacji zasady ekwiwalentności tych świadczeń i opłat. Czytelność usług opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadający im cennik jest podstawą dla rodziców (opiekunów) dziecka do wyboru zakresu świadczeń dodatkowych (odpłatnych), odpowiadających ich potrzebom oraz możliwościom. Opłaty za świadczenia przedszkola przekraczające podstawy programowe zostały ustalone na podstawie planowanych wydatków budżetowych w roku szkolnym 2009/2010 co obrazuje załączona tabela (rok 2009 na podstawie zrealizowanych wydatków). Wysokość opłaty za dziecko przebywające w przedszkolu 9 h dziennie i korzystające z pełnego wyżywienia wyniesie miesięcznie 91,15 zł (bez kosztów surowców do przygotowania posiłków) czyli o 6,15 zł więcej niż w roku szkolnym 2008/2009 (tj. 7,2%), co ma uzasadnienie we wzroście miesięcznych kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego oraz przewidywanym dalszym wzroście w roku 2010. Opłata miesięczna wynika z przemnożenia ustalonej stawki przez liczbę dni w danym miesiącu. Dochody zależą ponadto od treści umów i aneksów do umów zawieranych w przypadku złożenia przez rodzica wniosku o zmianę godzin pobytu dziecka w placówce czy liczby posiłków, z których dziecko korzysta. Planowane (na podstawie kart zgłoszenia dzieci i umów z rodzicami) miesięczne dochody z tytułu opłaty za świadczenia ponad podstawę programową wynoszą około 3.150,- zł. Miesięczne wydatki ponoszone na przygotowanie posiłków i świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wynoszą około 16.353,49 zł od września tego roku, a planowane w 2010 roku - 17.171,15 zł. Niniejsza uchwała w porównaniu do uchwały Nr XXII/153/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie nie zawiera zmian rodzajów świadczeń placówki ponad podstawę programową i wysokości opłat za te świadczenia. Doprecyzowano jedynie pojęcie "zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne" aby rodzice dzieci nie mieli wątpliwości jakie cele wychowania przedszkolnego są podczas tych zajęć realizowane. Należy w tym miejscu dodać, że stanowią one również treść podstawy programowej, a różnica polega przede wszystkim na stosowaniu innych środków dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych i form zajęć do ich realizacji. Zasadniczą przyczyną podjęcia tej uchwały jest zmiana sposobu wejścia w życie niniejszego aktu tj. konieczność publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako aktu prawa miejscowego o czym przesądza ostatecznie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2009 r. (sygn. akt II SA/Bd 570/09).
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94, poz. 788 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »