| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/ 234 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 24 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIV/ 160 /05 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub - Dobrzyń ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 55, poz. 1084 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 1587 ) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

" 2. Wnioski o stypendium należy składać do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu - Dobrzyniu do dnia 15 września, a słuchacze kolegium do 15 października danego roku szkolnego, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.";

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

" 3. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego otrzymywania od 1 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny stanowiące podstawę jego przyznania.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie :

" § 8. Stypendium szkolne może być realizowane w innych okresach niż miesięczne, w tym także jednorazowo, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty ustalonej zgodnie z zasadami przyjetymi w § 2 ust. 1 - 3.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie :

" § 9.1. Stypendia na cele określone w § 4 ust. 1 przekazywane są na pokrycie wskazanych w tym przepisie wydatków o charakterze edukacyjnym na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

2. Faktury, bądź rachunki uproszczone oraz inne dokumenty wraz z dowodami zapłaty powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

3. W przypadku sprzedaży w formie bezgotówkowej dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione na Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Dr. J.G.Koppa 1a, 87 - 400 Golub - Dobrzyń, NIP : 503 - 00 - 60 - 707.

4. W uzasadnionych przypadkach wskazanych we wniosku, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchacz kolegium może otrzymać stypendium w formie pieniężnej.

5. Zwrot poniesionych wydatków lub wypłata świadczenia dokonywana będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Golubiu - Dobrzyniu, ul. Dr.J.G.Koppa 1a lub przelewem na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.";

5) § 10 otrzymuje brzmienie :

" § 10. Analizy poprawności złożenia wniosków i zawartych w nich danych dokonuje pracownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu - Dobrzyniu, w przypadku braku dokumentów występuje o ich uzupełnienie oraz sporządza wg najniższego dochodu listę stypendystów i listę rezerwową osób, które spełniają kryteria otrzymania stypendium."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub - Dobrzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Izajasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »