reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Koneck

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie: zasad stosowanych przy nadawaniu i zmianie nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Koneck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Koneck uchwala:

§ 1. 1. Nadanie nazwy ulicy, placowi bądź rondu, zwanymi dalej obiektami gminnymi, następuje w drodze uchwały Rady Gminy Koneck.

2. Postanowienia niniejszej uchwały odnoszące się do nadawania nazw stosuje się również w przypadku zmiany i likwidacji nazw.

§ 2. Nazwy nadawane są:

1) ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach gminy, w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, ciągi piesze itp.,

2) placom, przez które rozumie się również skwery, ronda, rynki,

3) parkom.

§ 3. Wszczęcie procedury nadania nazwy odbywa się na wniosek lub z urzędu.

§ 4. Inicjatywa w sprawie nadania nazwy przysługuje:

1) Wójtowi Gminy Koneck;

2) komisjom Rady Gminy Koneck;

3) grupie co najmniej 4 radnych;

4) Przewodniczącemu Rady Gminy Koneck;

5) radom właściwych miejscowo samorządowych jednostek pomocniczych;

6) grupie co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów gminy;

7) osobom prawnym, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom oraz kościołom i związkom wyznaniowym mającym siedzibę na terenie Gminy Koneck.

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 3, powinien zawierać:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) wskazanie obiektu, który ma być nazwany;

3) szkic sytuacyjny z lokalizacji obiektu gminnego do nazwania;

4) proponowaną nazwę;

5) informacje o charakterze encyklopedycznym; w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego, biografię lub historię, ze wskazaniem źródła informacji;

6) uzasadnienie dotyczące obiektu i nazwy.

§ 6. 1. Wniosek w sprawie nadania nazwy przekazywany jest do Przewodniczącego Rady Gminy Koneck, który kieruje go do właściwej komisji Rady Gminy Koneck, celem zaopiniowania.

2. Po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 1, wniosek jest kierowany do Wójta Gminy Koneck, który:

1) zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków o nadanie nazw, w tym:

a) może wystąpić do właściwych instytucji, urzędów oraz innych podmiotów w celu uzyskania biogramu i opinii,

b) bada sytuację terenowo-prawną gruntów, na których ma być usytuowany obiekt mający otrzymać nazwę,

c) występuje o pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których usytuowana jest droga - w przypadku nadania nazwy drodze wewnętrznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,

d) w przypadku zmiany nazwy istniejącej ulicy - występuje do osób oraz instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę przy danej ulicy.

2) przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi gminnemu wraz z uzasadnieniem i graficznym załącznikiem do uchwały.

§ 7. Po podjęciu przez Radę Gminy Koneck uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi gminnemu, Wójt Gminy Koneck niezwłocznie podejmuje działania celem:

1) oznakowania obiektu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami;

2) wprowadzenia nowej nazwy do właściwej ewidencji.

§ 8. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy obiektowi gminnemu, należy kierować się następującymi kryteriami:

1) utrzymywania nazw utrwalonych w tradycji gminy;

2) utrzymywania charakteru nazewnictwa ulic w granicach wsi;

3) unikania nazw trudnych w użyciu;

4) nazwy na terenie gminy nie mogą być powtórzeniem już istniejących.

§ 9. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Gminy Koneck prowadzi rejestr nazw, w którym gromadzone są zgłaszane propozycje nazw obiektów gminnych.

§ 10. Wraz z nadaniem nazwy ulicy zostanie wprowadzona nowa numeracja porządkowa budynków i posesji.

§ 11. Uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi gminnemu są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 12. W przypadku nadania nazwy nowemu obiektowi, zmiany bądź likwidacji obiektu, informacja jest ogłaszana w lokalnej prasie i na stronach Internetowych Urzędu Gminy Koneck.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Raszka


Uzasadnienie

Z zapisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż to rada Gminy podejmuje stosowne uchwały w sprawach m.in. nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Niniejsza uchwała porządkuje procedury stosowane przy nadawaniu i zmianie nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Koneck oraz wskazuje podmioty, które mogą być wnioskodawcami nazw. Biorąc pod uwagę powyższe niniejsza uchwałę uważa się za zasadną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama