| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.1) )

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Więcborka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Więcborku


mgr inż. Józef Kujawiak


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) zobowiązuje Gminę do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Gminy określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały jest tekstem jednolitym i ujmuje m.in. zmiany wzorów stosowanej dokumentacji, doprecyzowanie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu. Wprowadzenie zmian podyktowane jest przede wszystkim doświadczeniem zdobytym przez rok funkcjonowania Zespołu.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842, z 2011r. Nr 149, poz. 887.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/160/2012
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 24 maja 2012 r.

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego określa tryb działania Zespołu oraz zasady powoływania i odwoływania członków Zespołu.

2. Warunkiem przystąpienia instytucji do Zespołu jest podpisanie porozumienia z Burmistrzem Więcborka, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)Zespole - należy przez to rozumieć Gminny Zespół Interdyscyplinarny,

2)Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

3)Grupie Roboczej - należy przez to rozumieć zespół osób powołanych do pracy nad konkretnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk,

4)Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wraz z późniejszymi zmianami,

5)Burmistrzu - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Gminy Więcbork,

6)MGOPS - należy przez to rozumieć Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku,

7)Niebieskiej Karcie - należy przez to rozumieć procedurę czynności podejmowanych przez uprawnione podmioty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

§ 2. Skład Zespołu

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1)Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku,

2)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku

3)Posterunku Policji w Więcborku,

4)"Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie" w Więcborku,

5)NZOZ PROVITA Sp. z o.o. w Więcborku, Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu,

6)Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,

7)Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Tucholi,

8)w skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż wymienione w pkt. 1-7 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszani w roli ekspertów specjaliści i reprezentanci innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych, w szczególności zajmujący się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których uczestnictwo jest niezbędne w celu wypracowania gminnych procedur i standardów przeciwdziałania przemocy domowej.

3. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród wszystkich jego członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

§ 3. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu

1. Skład Zespołu powołuje Burmistrz na podstawie zgłoszeń osób reprezentujących instytucje wymienione w art. 9 a ust. 3, 4 i 5 Ustawy.

2. Burmistrz odwołuje członka Zespołu w przypadku:

1)śmierci,

2)skazania prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego,

3)złożenia wniosku o odwołanie przez minimum 5 członków Zespołu,

4)złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole,

5)rażącego naruszenia zasad Regulaminu.

3. Burmistrz uzupełnia skład Zespołu.

§ 4. Cele i zadania Zespołu

1. Zasadniczymi celami Zespołu są:

1)budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami Ustawy,

2)zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:

1)inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ochronie ofiar przemocy,

2)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami i instytucjami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur, standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

3)realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

4)edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

5)realizowanie działań promocyjno - informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy w rodzinie,

6)tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych,

7)poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań,

8)pomoc osobom, rodzinom, grupom oraz środowiskom dysfunkcyjnym,

9)podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury "Niebeska Karta".

§ 5. Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem a podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczących wzajemnego partnerstwa oraz płaszczyzn współpracy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w ramach potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, w razie jego nieobecności zastępca lub sekretarz.

4. Informacje o posiedzeniach przekazywane są do członków Zespołu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Spotkania Zespołu są protokołowane oraz podpisywane przez Sekretarza Zespołu, w razie jego nieobecności przez inną osobę wskazaną przez Przewodniczącego.

6. Decyzje dotyczące prac Zespołu zapadają na zasadzie wypracowanego konsensusu, w formie wniosków i wyznaczeniu zadań dla Grup Roboczych.

7. Zespół Interdyscyplinarny przyjmuje zgłoszenia dotyczące Niebieskiej Karty i podejmuje w związku z tym adekwatne działania.

8. W ramach Zespołu funkcjonują Grupy Robocze, do prac nad konkretnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

9. Członkami Grup Roboczych są pracownicy instytucji wskazanych w ust. 1, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa, i dotyczących zakresu działania tych instytucji. Celem Grup Roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

10. Spotkania Grup Roboczych zwołuje się na wniosek osób, rodzin, grup problemowych bądź środowiska, mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

11. Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które jest integralną częścią rocznego sprawozdania z działalności MGOPS.

12. W celu zapewnienia profesjonalnego wparcia systemom rodzinnym i instytucjom członkowie Zespołu uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

13. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia MGOPS.

14. Wszystkich członków Zespołu i Grup Roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź Grupy. Przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składają pisemne oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub Grupie Roboczej.

§ 6. Zwoływanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych

1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie Grup Roboczych może dokonać każdy członek Zespołu lub Grupy Roboczej. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia Grupy Roboczej. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.

2. Skład Grup Roboczych uzależniony jest od problemu i może być zmienny.

3. Posiedzenia Grup Roboczych odbywają się w dni powszednie, w siedzibie MGOPS. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy oraz w innym terminie, w razie potrzeby w innych godzinach.

§ 7. Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska

1. Grupa Robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy.

2. Na pierwszym spotkaniu roboczym Grupa Robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków Grupy Roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.

3. Plan pomocy, o którym mowa w ust. 2, ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny, bądź przedstawicieli środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków Grupy Roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.

4. Na drugim spotkaniu Grupy Roboczej przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska.

5. W razie potrzeby istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań Grup Roboczych w danej sprawie, na których opracowuje się dalszy plan pomocy z osobą, rodziną, grupą problemową, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 8. Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu i Grup Roboczych

1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.: ilości spraw skierowanych do Grup Roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.

2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja:

1)kwestionariusz Niebeska Karta "A", "C", "D",

2)protokoły ze spotkań,

3)notatki służbowe członków Grup Roboczych,

4)plan działań Grup Roboczych,

5)zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 gromadzona jest w siedzibie MGOPS.


Załącznik Nr 1
do Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W GMINNYM ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM

zawarte w ……………………………………… dnia …………………………… między: Burmistrzem Więcborka - …………………………………………….……………………, a Dyrektorem ……………………………………… - …………………………………………., zwanych dalej Stronami w celu współpracy w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, powołanego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.

§ 1. Strony niniejszego porozumienia kierując się chęcią efektywnej pomocy osobom - mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji, zobowiązują się do aktywnego udziału w pracach Zespołu.

§ 2. Strony zobowiązują się do:

1. Przestrzegania Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zapewniania udziału przedstawiciela w posiedzeniu Zespołu lub Grupy Roboczej, zwołanego przez Przewodniczącego Zespołu. Przedstawicielem powinna być osoba, która może podjąć działania na rzecz osoby lub rodziny - ze względu na kompetencje lub rejon, w którym pracuje.

3. Oddelegowania przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Zespołu lub Grupy Roboczej, w tym sfinansowania przejazdu z siedziby Strony do miejsca posiedzenia i z powrotem.

4. Podjęcia czynności na rzecz osoby lub rodziny, w ramach kompetencji instytucji, zgodnie z ustaleniami Zespołu.

5. Sprawozdania z czynności wykonanych na rzecz osoby lub rodziny przed Przewodniczącym Zespołu, zgodnie z przyjętą dokumentacją.

§ 3. 1. Posiedzenia Zespołu lub Grupy Roboczej organizowane będą w siedzibie MGOPS.

2. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia Zespołu lub Grupy Roboczej w siedzibie innej instytucji biorącej udział w pracach Zespołu.

§ 4. Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania przez Strony.

§ 5. Załącznikiem do porozumienia jest wykaz pracowników instytucji mogących brać udział w pracach Grup Roboczych Zespołu oraz Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.


Załącznik Nr 2 do Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Oświadczenie

Więcbork, dnia …………………...
……………………………………………...
Imię i nazwisko
………………………………………….
Instytucja, którą reprezentuje
………………………………………….
………………………………………….

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany (a) …………………………………………………………………………..
legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ……………………………………………………
będąc przedstawicielem instytucji /firmy…………………………………………………......... ……………………………….......................................................................................................
oddelegowanym(ą) na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Więcborka, a instytucją, którą reprezentuję do pracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym lub Grupie Roboczej po zapoznaniu się z treścią art. 266 § 1 Kodeksu Karnego, który stanowi: "Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.


……………………………………… Czytelny podpis


Załącznik Nr 3
do Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

PLAN DZIAŁAŃ GRUPY ROBOCZEJ

…………………………………………………………
/miejscowość, data/
……………………………………………..………….
/Nr sprawy/

PLAN DZIAŁAŃ GRUPY ROBOCZEJ
DOTYCZY

………………………………………………………………………….………………………
/Imię i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny/

ZADANIA CZŁONKÓW GRUPY ROBOCZEJ

-Instytucja

-Działanie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZADANIA DLA OSOBY / RODZINY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

KOLEJNE SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ - DATA
……………………………………………………………

PODPISY UCZESTNIKÓW GRUPY ROBOCZEJ:


Załącznik Nr 4
do Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

…............................................
/miejscowość, data/ ….....................................................
/imię i nazwisko/ ….....................................................
/ulica, numer domu/ ….....................................................
/miejscowość/
…....................................................
/tel. kontaktowy/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań przez Zespół Interdyscyplinarny (Grupę Roboczą), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póz. zm.)


…..............................................
/podpis/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »