| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/100/12 Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm 1) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/181/05 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki


Uzasadnienie

Z dniem 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, która zastąpiła ustawę o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 VIII 1991 r. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej należy dostosować Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą do przepisów ustawy. W związku z powyższym opracowany został nowy Statut Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092.


Załącznik do Uchwały Nr XII/100/12
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT GMINNEJ PRZYCHODNI W DRAGACZU Z SIEDZIBĄ W DOLNEJ GRUPIE

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminna Przychodnia w Dolnej Grupie zwana dalej "Przychodnią" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej:

1. o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami zwaną dalej Ustawą.

2. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002906 i rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę kujawsko- pomorskiego pod numerem 04-00021

§ 2. Przychodnia działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654/.

2. Zarządzenie Wojewody Bydgoskiego z dnia 15 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie.

3. Zarządzenie nr 156/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Przychodni w samodzielny zakład opieki zdrowotnej.

4. Innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Przychodni jest Dolna Grupa, ul. Akacjowa 1.

§ 4. Obszar działania Przychodni obejmuje wsie: Wiąskie Piaski, Wielkie Stwolno, Polskie Stwolno, Bratwin, Michale, Dragacz, Wielki Lubień, Wielkie Zajączkowo, Fletnowo, Dolna Grupa, Grupa, Górna Grupa, Stare Marzy, Nowe Marzy i Mniszek, oraz inne w przypadku takowych uzgodnień.

II. Cele i zadania Przychodni, organy, struktura organizacyjna.

§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na obszarze działania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zależności od potrzeb dla mieszkańców innych gmin.

2. W szczególności do zadań Przychodni należą:

1) udzielenie indywidualnych świadczeń zdrowotnych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, a w razie potrzeby również w domu chorego,

2) prowadzenie czynnego poradnictwa i dyspanseryzacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

3) wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień i zaleceniami w tym zakresie,

4) opieka profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych podlegających Gminie Dragacz,

5) wykonywanie czynności orzeczniczych o czasowej niezdolności do pracy,

6) propagowanie oświaty zdrowotnej i sanitarnej,

7) opieka profilaktyczno - położnicza nad kobietą w czasie ciąży i połogu,

8) sprawowanie opieki nad położnicą i noworodkiem do szóstego tygodnia po porodzie,

9) zapobieganie chorobom narządu rodnego,

10) działalność profilaktyczna zmierzająca do ograniczenia schorzeń zębów i jamy ustnej,

11) podstawowa opieka lecznicza w zakresie stomatologii zachowawczej,

12) przygotowanie jamy ustnej do protezowania,

13) rehabilitacja lecznicza,

14) wykonanie podstawowych badań diagnostycznych w zakresie analityki laboratoryjnej i wykonania EKG.

§ 6. 1. W skład Przychodni wchodzą:

1) Poradnia ogólna,

2) Poradnia dziecięca,

3) Poradnia stomatologiczna,

4) Poradnia dla kobiet.

2. Strukturę organizacyjną Przychodni określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora, opiniowany przez Rade Społeczną.

III. Zarządzanie Przychodnią.

§ 7. 1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni zwany dalej "Dyrektorem".

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor Przychodni jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.

IV. Rada Społeczna.

§ 8. Rada Społeczna zwana dalej "Radą" jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Dragacz oraz organem doradczym Dyrektora. Do zadań rady należy wykonywanie zadań określonych w ustawie.

§ 9. 1. W skład Rady wchodzą:

- Przewodniczący Rady - przedstawiciel Wójta,

- jako członkowie - czterech przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy Dragacz,

- jako członek - przedstawiciel Wojewody.

2. Członkiem Rady nie może być pracownik Przychodni.

§ 10. 1. Kadencja Rady trwa cztery lata.

2. Odwołanie członka rady przed upływem kadencji może nastąpić w przypadkach:

- konfliktu interesów,

- gdy członek rady z uwagi na swoją sytuację osobistą nie jest w stanie realizować obowiązków,

- wniosku podmiotu, który wyznaczył swojego przedstawiciela do rady o jego odwołanie.

V. Gospodarka finansowa.

§ 11. 1. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych ustawie.

2. Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

3. Przychodnia prowadzi rachunkowość oraz sporządza roczny bilans stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 12. Czynności nadzorcze rady Gminy podlegają reglamentacji ustawowej co do rodzaju oraz zakresu.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »