| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz. U. Z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012r. poz. 587) Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2013 r.:

1) od budynków lub ich części:

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,65 zł

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (lub ich części) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł

f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży 7,66 zł

2) od gruntów:

a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł

b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł

c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 zł

3) od budowli 2 % ich wartości

§ 2. 1. Podatnicy uiszczają należy podatek na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Janikowie lub w kasie Urzędu Miejskiego.

2. Podatnicy z terenu gminy uiszczają podatek do rąk miejscowego sołtysa albo na konto Urzędu Miejskiego w Janikowie, lub w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2012r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 274, poz. 2765)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący


Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXII/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 28 listopada 2012 roku.

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2013r.

Wpływy z podatku od nieruchomości w budżecie gminy stanowią jedną z zasadniczych pozycji. Dlatego poziom ustalanych przez Radę Gminy stawek podatku nie odbiega zasadniczo od stawek zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Obniżki stawek dotyczą powierzchni mieszkalnej w budynkach i stawek podatku od gruntów pozostałych. Obniżenie stawek podyktowane jest interesem podatników.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004r. Dz.U. z 2004r. nr 96, poz. 959.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »