| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/45/13 Rady Gminy Rogowo

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 zm. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rogowo w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Rogowo deklarację, o której mowa w § 1 w terminach określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn.zm.).

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać w Urzędzie Gminy w Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną.

2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub na skrzynkę e-mail esp@rogowo.pl;

2) deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/13/13 Rady Gminy w Rogowie z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz.1348) z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Długokęcki


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/45/13
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »