| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Rogowo

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Długi Bród"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.[2]) )uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Długi Bród" zwany dalej "użytkiem".

2. Celem ustanowienia użytku jest ochrona naturalnych procesów sukcesji i regeneracji siedlisk po opuszczeniu kolonii lęgowej przez czaplę siwą.

§ 2. 1. W skład użytku ekologicznego wchodzi teren o powierzchni 11,82 ha, znajdujący się pod zarządem Nadleśnictwa Gołąbki, położony na terenie pododdziału 200 c i dróg leśnych, w obrębie leśnym Gołąbki, obręb ewidencyjny Gościeszyn (część działki ew. nr 3279), Gmina Rogowo, powiat Żnin, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

2. Przebieg granic użytku określa załącznik graficzny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną i łowiecką;

9) umieszczania tablic reklamowych na obszarze użytku ekologicznego.

§ 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawuje Wójt Gminy Rogowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/195/2013
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Ustawową kompetencją rady gminy wynikającą z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) jest ustanawianie form ochrony przyrody. Jedną z takich form jest użytek ekologiczny. W myśl zapisu art. 42 w/w ustawy użytkiem ekologicznym są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Pismem z dnia 24 września 2013r. znak. WPN.6205.116.2013.KLD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo z prośbą o ustanowienie użytku ekologicznego i to na obszarze obecnego rezerwatu przyrody "Długi Bród". Rezerwat ten utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965r. (M.P. Nr 27, poz. 153) , a obecnie uznany jest Rozporządzeniem nr 22/2004r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 61, poz. 1068). Obszar tego rezerwatu obejmuje powierzchnię 11,82 ha i znajduje się pod zarządem Nadleśnictwa Gołąbki.

Sporządzona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z Bydgoszczy dokumentacja wykazała bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych dla których rezerwat ten został utworzony. Dlatego też Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Bydgoszczy uchwałą Nr 17/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zaopiniowała pozytywnie likwidację przedmiotowego rezerwatu. Jednocześnie Rada Ochrony Przyrody w Bydgoszczy uznała, iż należy podjąć działania w celu ustanowienia na tym obszarze użytku ekologicznego, a to w celu ochrony naturalnych procesów sukcesji i regeneracji siedlisk po opuszczeniu kolonii lęgowej przez czaplę siwą. Ponadto w ocenie w/w Rady obszar ten może być wykorzystywany dla celów edukacji przyrodniczej i leśnej.

Zmiana formy ochrony rezerwatu przyrody "Długi Bród" na użytek ekologiczny zaakceptowana została również przez Nadleśnictwo Gołąbki, które jest zarządcą terenu obecnego rezerwatu.

Treść przedmiotowej uchwały wypełnia ustawową delegację wynikającą z zapisu art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody i zawiera wszystkie obligatoryjne elementy w tym nazwę obszaru, jego położenie, szczególne cele ochrony oraz sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem. Ponadto w ocenie tut. organu zachodzi konieczność ustanowienia określonych w § 3 przedmiotowej uchwały zakazów, a to w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przedmiotowego obszaru.

Projekt ustanowienia użytku ekologicznego na ww. terenie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa Ochrony Środowiska Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Rogowo na posiedzeniu w dniu 10 października 2013r.

Stosownie do zapisu art. 44 ust. 3a przywołanej na wstępie niniejszego uzasadnienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody projekt niniejszej uchwały uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kawka


[1]) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.,poz.628 i poz.842.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »