| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/259/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., zmiany: poz. 594, poz. 645,poz. 1318) w związku z art.17 ust 1 pkt 15 oraz art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r poz. 182, poz. 509) i art. 10 ust 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1956r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012r. poz. 951.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Janikowo zwana dalej Gminą, związanych ze sprawieniem pogrzebu.

§ 2. Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym zamieszkującym lub przebywającym na terenie Gminy Janikowo, w tym osobom bezdomnym, realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie, zwany dalej Ośrodkiem, właściwy ze względu na miejsce zgonu.

§ 3. 1. O sprawienie pogrzebu może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku, pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie posiadająca uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego i stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Ośrodek może zlecić sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

4. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej niewymagającym wydania decyzji administracyjnej.

§ 4. Pogrzeb przeprowadza się zgodnie z wyznaniem osoby, która zmarła, jeżeli jest ono znane. W sytuacji braku możliwości ustalenia wyznania osoby zmarłej, bądź jeżeli była to osoba niewierząca pogrzeb przeprowadza się zgodnie z panującymi w gminie zwyczajami.

§ 5. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Janikowo.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania o ile łączny koszt pogrzebu nie przekroczy wartości zasiłku pogrzebowego określonego wg odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

§ 6. 1. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku, przy zachowaniu godności zmarłego, a w szczególności.

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem;

2) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym mycie i ubranie;

3) zakup trumny, krzyża, tabliczki z imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu, wiązanki kwiatów;

4) zakup ubrania

5) pokrycie kosztów kremacji;

6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

7) wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie go znakiem wyznania zmarłego;

8) obsługę przy pogrzebie, czynności podejmowane przez duchownego lub mistrza ceremonii;

§ 7. 1. Łączny koszt pogrzebu nie może być wyższy od wartości kwoty zasiłku pogrzebowego określonego wg odrębnych przepisów, obowiązujących w dniu pogrzebu.

2. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu gminy.

§ 8. Zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie wniosku i faktur przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub na podstawie faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony oraz dowody wpłaty/pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem lub mistrza ceremonii.

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu:

1) jeżeli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości pokrywa się z tego zasiłku;

2) jeżeli osoba zmarła pozostawiła majątek, a nie nabyła praw do zasiłku pogrzebowego, wydatki pokrywa się w całości lub części z masy spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego;

3) w przypadku gdy zmarły był osobą bezdomną, ośrodek pokrywa koszty pogrzebu, a następnie występuje do gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby na pobyt stały o zwrot udokumentowanych wydatków, poniesionych na sprawienie pogrzebu;

4) W przypadku sprawienia pochówku osobom bez ustalonej tożsamości koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu od spadkobierców, zwłaszcza gdy:

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

2) żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków poniesionych na sprawienie pochówku stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXIV/259/2014

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 21 lutego 2014 roku.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

W myśl art. 17 ust 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Na podstawie art. 44 wyżej przywołanej ustawy, to gmina ustala sposób sprawiania pogrzebu. Zgodnie z art. 10 ust 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) zwłoki niepochowane przez osoby do tego zobowiązane są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

Mając na względzie powyższe art. 44 ustawy o pomocy społecznej nadaje Radzie Miejskiej w Janikowie ustawowe upoważnienie uregulowania powyższej kwestii.

Uchylona uchwała Nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w części regulowała zasady sprawienia pogrzebu lecz w znikomym zakresie wyczerpywała znamiona wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej w dnia 12 marca 2004 r.

W tym stanie rzeczy koniecznym stało się podjęcie nowej uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »